Granskning av detaljplan för Östra Lerberget

Detaljplanen för Östra Lerberget går nu in i granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden pågår från 15 november till 6 december 2023.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med Östra Lerbergets detaljplan är att möjliggöra cirka 100 småhus, i form av villor, par- rad - och kedjehus, med tillhörande infrastruktur. Planen syftar också till att bekräfta de naturområden som finns i området samt möjliggöra nya parkområden.

Var kan jag se granskningsförslaget?

Ett tidigare förslag har varit på samråd under perioden 5 till 26 april 2023 Förslaget har därefter bearbetats och finns nu tillgängligt för granskning.

Du kan se granskningsförslaget på vår hemsida under hela granskningen. Granskningen börjar den 15 november och pågår pågår fram till 6 december 2023.

Här hittar du: Granskningsförslaget

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/330.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: