Granskning av detaljplan för Skäret

Detaljplanen för Skäret går nu in i en andra granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden pågår från 20 november till 10 december 2023.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

10 detaljplaner blir 1. Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Framförallt får fastigheterna i Skäret ett planenligt utgångsläge, vilket innebär att rådande förhållande får gälla då gällande markanvändning bekräftas i detaljplan. Detta underlättar för framtida byggnation, bygglov och Skäret utveckling.

Huvudidén är att detaljplanen ska bekräfta gällande markanvändning samt möjliggöra ökade byggrätter där landskapet tillåter det, med avsikt att säkra Skärets karaktär och nära koppling till Skälderviken och kulturlandskapet.

Var kan jag se granskningsförslaget?

Du kan se granskningsförslaget på vår hemsida och på samhällsbyggnadsförvaltningen, stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs, vardagar under ordinarie kontorstid under hela granskningen. Granskningen börjar den 20 november och sista dagen att lämna in synpunkter är den 10 december 2023.

Här hittar du: Granskningsförslaget

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Den som vill kan lämna synpunkter på förslaget skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Järnvägsgatan 8, 263 82 Höganäs, märk brevet med “Planavdelningen” eller maila till kommunen@hoganas.se Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2019/904.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: