Samråd detaljplan Blå hallen

En detaljplan för Röret 10 m.fl. (Blå hallen) i Höganäs håller på att tas fram och nu går vi in i samråd som pågår fram till 11 februari. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna in synpunkter kring förslaget och har möjlighet att påverka utvecklingen av detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjlig­heten att planlägga fastigheten Röret 10 för markanvändningarna centrum, kontor, besöksanläggningar och verk­sam­heter, samt att säkra bebyg­gelsens kul­tur­historiska värden. I syftet ingår också att säkra tillfarten till området via allmän plats­mark.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget på detaljplanen på vår hemsida under hela samrådet. Samrådet börjar den 15 januari och pågår fram till 11 februari 2024.

Här hittar du: Förslag på detaljplan Blå hallen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett samrådsmöte där du kan ta del av förslaget kommer även hållas torsdagen den 18 januari 2024 från 18:00 till 19:00 i Blå hallen, på Christer Strömholms gata 6, i form av öppet hus. Klockan 18:15 och 18:45 hålls en kort presentation av planen. Resten av tiden finns planhandlingar och tjänstepersoner tillgängliga. Observera att lokalen är ouppvärmd.

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2015/754.

Synpunkterna lämnas in senast den 11 februari.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: