Samråd detaljplan Tjörröd

En detaljplan för Tjörröd 7:111 i Strandbaden håller på att tas fram och nu går vi in i samråd som pågår fram till 26 februari. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna in synpunkter kring förslaget och har möjlighet att påverka utvecklingen av detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande villor och avstyckning till villatomter och att pröva utformning och omfattning av bebyggelse. I syftet ingår även att bevara naturvärden inom berörda delar av fastigheten, skydda stenmur och biologiska värden längst med östra delen av fastigheten, samt säkerställa in- och utfart till planområdet.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget på detaljplanen på vår hemsida under hela samrådet. Samrådet börjar den 5 februari och pågår fram till 26 februari 2024.

Här hittar du: Förslag på detaljplan Tjörröd 7:111 Öppnas i nytt fönster.

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/1250.

Synpunkterna lämnas in senast den 26 februari.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: