Granskning av detaljplan för Skäret

Detaljplanen för Skäret går nu in i en tredje granskning. Under samråd och tidigare granskning 1 och 2 inkom synpunkter som innebar förändring av förslaget. Du som medborgare kan nu lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden pågår fram till 10 juni 2024.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Detaljplanerna är juridiskt bindande och används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Huvudidén är att detaljplanen ska bekräfta gällande markanvändning samt möjliggöra ökade byggrätter där landskapet tillåter det, med avsikt att säkra Skärets karaktär och nära koppling till Skälderviken och kulturlandskapet.

Synpunkter och ändring av detaljplan

Under den andra granskningen inkom synpunkter som innebär en förändring av förslaget. Synpunkterna som föranlett en tredje granskning avser huvudsakligen nockhöjd och taklutning, men även ändrad markanvändning för fastigheter längs Norra kustvägen. Markanvändningen ändras för några fastigheter från B (Bostad) till B i kombination med L (Odling och djurhållning), vilket är i enighet med gällande markanvändning och planens syfte. Bullerutredning längs Norra Kustvägen har redigerats då de ursprungliga uträkningarna var felaktiga. Detta har redigerats och planförslaget har uppdaterats reviderad bullerutredning.

Var kan jag se granskningsförslaget?

Du kan se det nya granskningsförslaget på vår hemsida under hela granskningen. Granskningen pågår fram till 10 juni 2024.

Här hittar du: Granskningsförslaget

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2019/904.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: