Samråd om reservatsbildning Lerbergsskogen

Ett förslag till reservatsbildning Lerbergsskogen har tagits fram och nu går vi in i samråd som pågår fram till 30 juni. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna in synpunkter och har möjlighet att påverka utvecklingen av förslaget.

I samband med att kommunens naturvårdsplan reviderades och antogs 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reservatsbildning för Lerbergsskogen.

Vad är syftet med förslaget?

Syftet med förslaget till reservatsbildning av lerbergsskogen är bland annat att bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till en flerskiktad tall-, ek- och lövskog i varierande ålderssammansättning. Det är även tillgodose allmänhetens behov av rekreation, lek, motion, information om områdets natur- och kulturmiljöer och behovet av utepedagogik. Utöver detta är syftet även att säkerställa gynnsamt bevarandetillstånd för skyddsvärda och ovanliga växt-, svamp- och djurarter, säkerställa kontinuiteten av gamla träd och stor mängd död ved i dess olika successioner och säkerställa en naturlig markhydrologi. Förslaget syftar även till att ge information om reservatets naturvärden.

Förslaget innefattar ett långsiktigt säkerställande av cirka tio hektar tall- och lövskog, en skötselplan samt rekreation som motionsslinga, utegym och möjligheter till lek.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget till reservatsbildning av Lerbergsskogen på vår hemsida under hela samrådet. Samrådet pågår fram till 30 juni 2024.

Här hittar du: Förslag till reservatsbildning Lerbergsskogen

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Du som vill lämna in synpunkter på förslaget ska lämna in dessa skriftligen innan 30 juni till Höganäs kommun, Stadsmiljöavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2023/600.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: