Nya bygglovs-, kart- och mättaxor

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj att anta nya taxor som börjar gälla den 1 september 2024.

Ny taxa för bygglov, anmälningspliktiga åtgärder, strandskyddsdispens samt tillstånd för brandfarliga varor kommer gälla från och med den 1 september 2024. Även ny taxa för mät- och karttaxa kommer gälla från och med den 1 september.

Den nya taxorna bli hållbara över tid och lättare att tillämpa på grund av att de flesta avgifterna framgår direkt i respektive taxetabell, utan komplicerade formelberäkningar. Det blir också lättare för sökande att läsa ut vilken avgift som ska betalas redan på förhand.

Bygglovstaxa

Jämfört med nuvanadre taxa innebär den nya taxan att avgiften spelgar den handläggningstid som i genomsnitt krävs för varje typ av ärende.

Avgiften för vissa typer av ärende eller tjänster blir högre medan den för andra bli lägre. Generellt sett kommer ärenden som innehåller små ytor bli något dyrare och ärenden med de allra största ytorna kommer få en lägre avgift jämfört med tidigare taxa. Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd kommer mycket handläggning i tid räknat.

Mät- och karttaxa

Jämfört med nuvarande taxa innebär den nya taxekonstruktionen att avgiften är generellt lättare att förstå samt applicera.

Det innebär att avgiften för att vissa typer av ärenden eller tjänster blir högre medan den för andra blir något lägre. Generellt sett kommer ärenden som innehåller små ytor blir något dyrare och ärenden som är lite vanligare eller större kommer får en lägre avgift jämfört med tidigare taxa. Det beror på att även en liten eller enkel åtgärd kräver mycket handläggning.

Du hittar aktuella kostnader för taxorna på vår hemsida: Avgifter för bygglov. Uppgifterna kommer uppdateras den 1 september.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: