Granskning detaljplan för Blå hallen

Detaljplanen för Röret 10 med flera (Blå hallen) i Höganäs är ute på granskning som pågår fram till 19 juni. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna in synpunkter kring det nya förslaget och har möjlighet att påverka utvecklingen av detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med detaljplanen är att planlägga fastigheten Röret 10 för markanvändningarna centrum, kontor, besöksanläggningar och verksamheter. I syftet ingår också att säkra bebyggelsens kultur­historiska värden, samt att säkra tillfarten till området via allmän platsmark.

Förslaget har varit på samråd under perioden 15 januari till 11 februari 2024. Förslaget har därefter bearbetats och centrum och besöksanläggningar har begränsats, så att hotell, vandrarhem och annat som innebär tillfällig vistelse med övernattning inte tillåts. Verksamheter har begränsats så att lager inte tillåts. Det innebär att etableringar vars huvudsakliga verksamhet är ren lagerverksamhet inte tillåts. Övriga får ha lager för sin egen verk­sam­het.

Var kan jag se förslaget?

Du kan se förslaget på detaljplanen på vår hemsida under hela granskningen. Granskningen pågår fram till 19 juni 2024.

Här hittar du: Förslag på detaljplan Blå hallen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Du som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Den som inte senast under gransknings­tiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Ange gärna både ditt namn och adress (eller fastighetsbeteckning), det är viktiga uppgifter om du senare önskar överklaga.

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2015/754.

Synpunkterna lämnas in senast den 19 juni.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: