Samråd ändring av 40 detaljplaner

Kommunen har tagit fram förslag för övertagande av huvudmannaskap (skötsel och förvaltning) av allmänna platser i Jonstorp, Svanshall och Rekekroken. Det är 40 detalj- och byggnadsplaner som påverkas. Planerna är nu på samråd och du har möjlighet att framföra synpunkter. Samråd pågår fram till 30 juni 2024.

Vad är syftet med ändringen?

Planändringarnas syfte är att ändra huvudmannaskapet, alltså skötsel och förvaltning, från enskilt till kommunalt för allmän platsmark som ingår i gemensamhetsanläggningen Jonstorp GA:5, i Jonstorp, Svanshall och Rekekroken. Idag är en vägförening huvudman. Skötseln har sedan 2022 tagits över av kommunen genom avtal.

Ändringsförslagen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Var kan jag se förslagen?

Du kan se samtliga förslag på övertagande av skötsel och förvaltning på vår hemsida under hela samrådet. Där hittar du även instruktioner på hur du hittar den detaljplan som du berörs av. Samrådet pågår fram till 30 juni 2024.

Här hittar du: Ändring av 40 detaljplaner

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Du som vill lämna synpunkter på förslagen är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer för den planändring som syftas på. Diarienumret finns på respektive planändrings handlingar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: