Projektet KAASAM som får fler elever till skolan blir permanent

Efter snart tre år med framgångsrika insatser för ungdomar har projektet KAASAM blivit en del av kommunens ordinarie verksamhet. Arbetet riktar sig mot elever i åldern 14-20 år som har problematisk frånvaro eller helt avstår från att gå till skolan.

Antalet hemmasittande ungdomar är ett växande problem och går allt längre ner i åldrarna. Projektet KAASAM startades av arbetsmarknadsenheten i Höganäs som ett sätt att erbjuda kvalificerat stöd och samordnade insatser för de ungdomar som faller eller riskerar att falla under det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Under två år har 65 ungdomar remitterats till KAASAM främst från socialtjänsten och skolan, med goda resultat. Modellen som vi använder för att hantera ungdomars skolfrånvaro och utanförskap har även blivit en inspirationskälla för många andra kommuner.

- Vi hjälper dem som remitteras till KAASAM att identifiera sina behov och samordnar kontakterna mellan myndigheter och stödinsatser. Målet är att förbättra deras förutsättningar att komma tillbaka till studier, arbete, sysselsättning och självständighet, säger projektledare Nathalie Palm.

Tidiga insatser förhindrar utanförskap

Genom att KAASAM nu har blivit permanent kommer den här viktiga resursen att finnas kvar i kommunen för de ungdomar som behöver stöd för att återvända till en meningsfull sysselsättning och ett självständigt liv. Genom tidiga insatser kan ett långsiktigt socialt och ekonomiskt utanförskap förhindras.

- En fördel med KAASAM är att vi kan agera omgående vid tecken på att eleven inte känner motivation. Motivationen är grundläggande, men också att hitta ett ”varför” och plantera drömmar hos eleven. I vårt arbete fokuserar vi på framtidstro, ett långsiktigt perspektiv och känslan av ett sammanhang, säger Nathalie Palm.

Samverkan och individanpassning

I samverkansgruppen som arbetar med ungdomarna och träffas regelbundet ingår representanter från bland annat KAASAM, skola, elevhälsa och socialtjänst.

- En nyckelkompetens som är avgörande i projektet är studie- och yrkesvägledaren som med sin expertis guidar ungdomarna i deras utbildnings- och karriärvägar. Genom att kombinera vägledning med samordnad rehabilitering kan KAASAM erbjuda en individanpassad insats som möter ungdomarnas specifika behov, säger Nathalie Palm.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: