Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Enkelt avhjälpta hinder

Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa förutsättningar så att alla kan ta sig fram på egen hand. Många platser och lokaler är fortfarande inte tillgängliga för funktionshindrade, barnfamiljer med vagn och äldre.

Du som fastighetsägare har ansvar för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Så kan du underlätta

Det viktigt att kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning och räcken kommer på plats och utformas på ett bra sätt. Trösklar och nivåskillnader bör också undanröjas så att alla ska kunna besöka din butik eller verksamhet.

Här kan du börja

Boverketslänk till annan webbplats webbplats kan du få mer kunskap kring tillgänglighet.

Så här arbetar Höganäs kommun

Höganäs kommuns fastigheter sköts av fastighetskontoret och det finns ett åtgärdsprogram upprättat av en tillgänglighetskonsult.

Byggnadsnämndens roll

Byggnadsnämnden ska enligt Plan- och bygglagen övervaka att lagen och föreskrifterna efterföljs och är skyldig att ta upp frågor om påföljd eller ingripa om överträdelse av bestämmelserna skett.

Byggnadsnämnden kan förelägga den försumlige med vite att inom viss tid vidta åtgärder. Kraven ställs på fastighetsägaren.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: