Naturområden och reservat

Höganäs kommun är berikad med oslagbar natur var du än befinner dig i kommunen. 

Förutom naturreservat och underbara stränder har vi också stadsnära naturområden i Höganäs tätort som hyser många ovanliga växter och insekter.

Vackra, vidunderliga, vilda Kullaberg. Helt annorlunda från resten av Skåne med hisnande sluttningar och milsvid utsikt över Öresund och Kattegatt. Njut av vandring, kajakpaddling, tumlarsafari, dykning, bergsklättring, golf och mycket mer. Här upplever du ett unikt växt- och djurliv - allt förklaras på besökarcentret naturum Kullaberg ute på Kullabergs spets brevid Kullens Fyr. Den vackra fyren är öppen för allmänheten och här finns också ett café.

På Kullabergs östra sida hittar man också konstverket Nimis. Skaparen Lars Vilks har byggt allt av drivved; broar, tunnlar, utkikstorn, bibliotek och så vidare. Vägen till Nimis finner du genom att åka upp till hembygdsgården Himmelstorpsgården, en gammal korsvirkesgård. Där parkerar du och fortsätter till fots uppför vägen och följer en stig till höger om gården för att komma till Nimis. Stigen är bitvis mycket brant, så välj ett par rejäla skor! Gå inte till Nimis vid dåligt väder, då stigen kan bli mycket hal vid regn. Tänk på att det är en krävande promenad så små barn och personer med dålig fysik bör inte besöka Nimis. Observera att Nimis är ett konstverk och ska ej bestigas. Säkerheten kring konstverket kan inte garanteras, Höganäs kommun ansvarar inte för någon form av underhåll. Ett besök på Nimis sker på egen risk.

Spännande kustnära skog med vindpinade träd som tall, björk och ek, artrik strandhed samt fina sandstränder. Ytan som är 32 ha omfattas av strandskydd, större delen är naturreservat inklusive vattenområdet på 70 ha ut till 3m djup. Genom området rinner två mindre vattendrag, området utgör även en viktig rast- och övervintringsplats för många fåglar.

Kustnära skog med varierad vegetation. Näringsfattigast i norra delen medan den är lite mer näringsrik i södra delen. Ytan är 9 ha. Trädskiktet består till största delen av tall med inslag av björk och ek. I den lite näringsrikare södra delen finns träd som ek, björk, rönn, fågelbär, tysklönn, hassel. I norra delen finns en liten bokskog samt resterna av en ljunghed.

Naturområde på 5,3 ha, bestående av gammal skog med t ex ekar med stamomkrets på mer än 2 m samt en buskrik gräshed. I området finns även ett dagvattenmagasin.

Nord–nordväst om Jonstorps kyrka växer en äldre lövsumpskog. Området har högt värde som grönstruktur, högt värde som tätortsnära natur för rekreation och högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper.

Vitsippeskogen blev ett kommunalt naturreservat under 2019

Bildande av naturreservat ger ett permanent och varaktigt skydd av området. Det medför även ett bidrag till uppfyllandet av miljömålen myllrande våtmarker, rikt växt- och djurliv, levande skogar och god bebyggd miljö. Syftet är även att långsiktigt bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Ärtan och Bönan var det område där Höganäs gruvepok startade då kolet här finns endast någon till
några meter ned i marken. Området utgörs idag av sekundär lövnaturskog, ängsytor och två varphögar med något äldre naturskog av främst skogsek. Värdena är mycket höga som tätortsnära natur för rekreation, grönstruktur och hotade eller missgynnade arter.

Naturområdet har en varierad vegetation såsom öppna gräsmarker, blandlövskog, busk- och trädbärande gräsmarker samt fuktig busk- och trädbärande lövskog.
Rastplats med bänkar och bord samt grillplats finns inne i området.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: