Avfall och återvinning

I Höganäs kommun är det Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) som ansvarar för avfallshämtningen.

För frågor kring din sophantering kontakta NSR på 042 - 400 13 40 eller på kundservice@nsr.se

Frågor om undantag i avfallshämtningen besvaras av Höganäs kommuns servicecenter 042 - 33 71 00 eller via mejl.

Miljöavdelningen tar ut en timbaserad avgift för handläggningen av din ansökan. Handläggningen brukar ta en timme om ansökan är korrekt ifylld.

Timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Om din ansökan beviljas kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR. Undantag för en kortare tidsperiod kan därför bli kostsamt för dig och inte löna sig.

Kontakta NSR om du har frågor om grundavgiften eller andra delar av avfallstaxan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ibland kan man behöva pausa eller ta uppehåll från hämtning av hushållsavfall, slam, fosforfälla eller latrin. Och ibland vill du kanske dela avfallskärl (soptunna) med en granne/närboende.

Men då behöver du också känna till Renhållningsordningen för Höganäs kommun , 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. och vilka kriterier för undantag som finns och som ska vara uppfyllda.

Om du har särskilda skäl kan du ansöka om dispens från bestämmelserna i Renhållningsordningen för Höganäs kommun. Du behöver skicka in din ansökan senast fyra (4) veckor före önskad start för dispensen. Kommunen tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för att granska, handlägga och administrera din ansökan.

Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt du omhändertar avfallet.

Dispensen upphör i samband med byte av fastighetsägare eller abonnemangsinnehavare.

  • Gemensam behållare - för närliggande fastigheter.
  • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam eller latrin - under en period av minst sex (6) månader för permanentboende och 12 månader för fritidsboende. Boendet får inte användas som boende under uppehållsperioden.
  • Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall, slam eller latrin - om du själv vill kompostera matavfall. Glöm inte att anmäla din kompost till miljöavdelningen Öppnas i nytt fönster..
  • Befrielse från hämtning av hushållsavfall, slam, fosforfälla eller latrin - beboelig fastighet, men befrielse beviljas sällan för restavfall, eftersom allt avfall inte går att omhänderta på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i miljöbalken.
  • Totalbefrielse från hämtning av allt avfall - förutsättningen är att fastigheten inte är i beboeligt skick (ödehus) under minst tre (3) år och som längst fem (5) år i taget.

Du som bor i villa i Höganäs kommer så småningom att få nya sopkärl med fyra fack, för sortering av matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar.

Anledningen till detta är nya lagkrav, som gör det obligatoriskt att sortera ut sitt matavfall och att olika förpackningar måste sorteras separat. Därför måste kärlen anpassas till detta.

Just nu är planen att införa fyrfackssystemet i Höganäs kommun under 2026. NSR sköter bytet av kärl och du får mer information i god tid innan. Har du byggplaner så tänk på att fyrfackskärlen kommer att ha andra mått än dina nuvarande kärl.

NSR har mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om bytet till fyrfacksmodellen.

Besök följande länkar för mer information

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: