Farligt avfall

Den här informationen gäller för dig som är företagare eller driver en verksamhet.

För företag regleras hanteringen av farligt avfall av olika lagar. Som företagare måste du anmäla till Länsstyrelsen om du själv vill transportera ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Även om det bara handlar om små mängder bekämpningsmedel och spillolja eller ett fåtal lysrör, oljefilter eller batterier så måste du anmäla detta.

Rapportera och läs mer om farligt avfall

Kontakta NSR

För mer information ring NSR telefon 042 - 400 13 00 eller gå in på deras hemsida.

Rapportering

För att kunna rapportera behöver du:

  • verksamhetens organisationsnummer
  • CFAR-nummer
  • den sexsiffriga koden för det farliga avfallet

För att underlätta för dig som företagare har Naturvårdsverket tagit fram broschyren ”Så rapporterar du farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du lagrar mindre än tio ton vid samma tillfälle som inte innehåller farligt avfall behöver du inte anmäla. Eget byggavfall från byggnad på fastigheten behöver du inte heller anmäla.

Naturvårdsverkets nationella avfallsregister började gälla 1 november 2020. Nästan alla företag och verksamheter berörs och du behöver rapportera så snart du lämnar ifrån dig även en liten mängd farligt avfall, som några lysrör eller batterier. Som företagare måste du anmäla till länsstyrelsen om du själv vill transportera ditt farliga avfall till återvinningscentralen. Även om det bara handlar om små mängder bekämpningsmedel och spillolja eller ett fåtal lysrör, oljefilter eller batterier så måste du anmäla detta.

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida om avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information

Numera behöver man sortera mer byggavfall på plats vid byggplatsen eller där man river en byggnad. Mer information hos Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ett företag behöver lagra byggavfall som till exempel jordmassor, betong, tegel och liknande innan du kör iväg med det, måste du anmäla det i förväg till bygg- och miljönämnden.
Om du sorterar avfallet, till exempel om du sorterar ut stenar ur jordmassor, ska du också anmäla detta. Bygg- och miljönämnden prövar verksamheten och dina grannar får lämna synpunkter. Detta gäller inte bara nystartade företag utan även etablerade företag.

Kontakta miljöavdelningen för handläggning av ärendet sex veckor innan du tänker lagra avfallet. Ofta är handläggningstiden kortare än sex veckor. När vi handlägger en anmälan får du betala en handläggningsavgift enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

När en person anställs för att arbeta med asbest ställs större krav på utrustning och skyddskläder. Asbestsanering får bara utföras av firmor som har tillstånd för detta.
Asbest räknas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Yrkesmässig transport av asbest får därför endast göras av den som gjort anmälan till Länsstyrelsen. Kontakta Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för anmälan eller mer information om yrkesmässig hantering av asbest.

Asbest är ett samlingsnamn för flera fiberartade mineraler som tidigare har använts i byggbranschen. Numera är det förbjudet att använda byggmaterial som innehåller asbest eftersom asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar, och det är viktigt att den asbest som redan finns i våra hus hanteras på rätt sätt.
Asbest har god hållfasthet och goda värmeisolerande egenskaper och användes därför vid tillverkning av eternitplattor, ventilationsrör, rörisolering med mera. Idag vet man att inandning av asbestmikrofibrer kan orsaka asbestos och tumörer. Det kan ta upp till 40 år efter att du andats in det farliga materialet innan sjukdomen bryter ut. Därför ska du hantera asbest på ett säkert sätt.

Många vill själva köra sitt eget farliga avfall. På Länsstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om egen transport av farligt avfall och en e-tjänst för en femårsperiod där du anmäler egen transport av farligt avfall .

I Höganäs kommun är bygg- och miljönämnden tillsynsmyndighet för avfallsfrågor och du kan framöver få redovisa hur du rapporterat ditt farliga avfall.

Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Förbudet gäller även för privatpersoner som säljer varor till exempel på andrahandsmarknaden.

Trots att kvicksilver är förbjudet kan det förekomma i vissa varor, till exempel lågenergilampor, lysrör, uppladdningsbara batterier och gamla kvicksilvertermometrar. När sådana varor är uttjänta ska de hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller återvinningscentral.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kemikalieinspektionen har rekommendationer om hur du bäst hanterar kvicksilver i lågenergilampor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om en lågenergilampa, ett lysrör eller en äldre termometer som innehåller kvicksilver går sönder är det viktigt att ta hand om resterna på rätt sätt, så att inte du själv eller miljön tar skada. Att exponeras för små mängder kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inte några negativa hälsoeffekter, men det är ändå bra att vara försiktig.

Använd inte dammsugare för att städa upp resterna, eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften och att du då andas in kvicksilver.

Om en lågenergilampa är tänd eller precis har varit tänd när den går sönder ska du vara extra försiktig. Det beror på att när lampan är varm är kvicksilvret i gasform och kan spridas via inomhusluften. För att undvika att du andas in kvicksilver, gör så här:

  1. Stäng alla innerdörrar till rummet där lampan gått sönder.
  2. Öppna ett fönster för att vädra och lämna rummet i 20-30 minuter.
  3. När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem, till exempel med en bit styvt papper eller kartong, och lägga dem i en glasburk med lock.
  4. Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken.
  5. Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver”.
  6. Tvätta händerna.
  7. Lämna burken till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.

Om lampan eller termometern som har gått sönder är rumstempererad behöver du inte vara lika försiktig. Då kan du direkt börja samla upp och göra dig av med resterna enligt punkt 3 till 6 i listan ovan.

Att exponeras för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: