Farligt avfall i hushållet

Exempel på farligt avfall i hushållet är bilbatterier, fotovätskor, lysrör, kemikalier, lacknafta och färgrester.

Som privatperson kan du lämna farligt avfall från ditt hushåll på NSR återvinningscentral i Höganäs.

Sortering

Numera behöver man sortera mer byggavfall på plats vid byggplatsen eller där man river en byggnad. Mer information hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se hur du hittar till våra återvinningsstationer.

Asbest och eternit

Asbest är ett samlingsnamn för flera fiberartade mineraler som tidigare har använts i byggbranschen. Numera är det förbjudet att använda byggmaterial som innehåller asbest eftersom asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar, och det är viktigt att den asbest som redan finns i våra hus hanteras på rätt sätt.
Asbest har god hållfasthet och goda värmeisolerande egenskaper och användes därför vid tillverkning av eternitplattor, ventilationsrör, rörisolering med mera. Idag vet man att inandning av asbestmikrofibrer kan orsaka asbestos och tumörer. Det kan ta upp till 40 år efter att du andats in det farliga materialet innan sjukdomen bryter ut. Därför ska du hantera asbest på ett säkert sätt.

Asbest förekommer huvudsakligen i byggnader uppförda före år 1979, men asbesthaltiga material kan ibland finnas även i något yngre byggnader. Asbest kan även förekomma i äldre båtar.

I bostadshus kan asbest finnas i:

 • rörisolering
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
 • ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
 • asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • fönsterkitt
 • gasspisar: strålskydd på skåpsidor mot spisen
 • plastmattor och golvplattor
 • kakelfix och fog
 • golvbeläggningar
 • mattlim

Ett eternittak är inte farligt så länge det ligger ostört på huset. Eftersom många tak av eternit redan har tagits bort börjar materialet bli sällsynt och kulturhistoriskt intressant, så du ska kanske behålla taket? Om du bestämmer dig för att byta ditt eternittak mot ett tak av annat material bör du först kontakta kommunens plan- och bygglovsavdelning. Oftast behöver du ansöka om rivningslov och bygglov. Öppnas i nytt fönster.

Som privatperson får du själv montera ner eternittak från din egen fastighet, utan att ha de certifikat som krävs av ett företag.

Om du som privatperson ska hantera asbest, till exempel eternitplattor, är det dock viktigt att du utför arbetet så att det inte uppstår damm:

 • Plocka ner eternitplattorna försiktigt. De ska helst förbli hela.
 • Utsätt inte grannarna för asbestdamm. Om det behövs kan du vattna materialet för att undvika att det dammar.
 • Använd saneringsoverall med huva och tätslutande handskar samt en andningsmask som är godkänd för arbete med asbest.
 • Ta av skyddskläderna och tvätta dig noga före måltider.
 • Undvik helt att hantera asbest inomhus. Anlita istället en ackrediterad firma.

Om du på egen hand ska bygga om, renovera eller riva ner material i sin bostad och är osäker på om ett material innehåller asbest eller inte, rekommenderar vi att du tar ett prov på materialet innan arbetet startar. Provet skickar du sedan in till ett laboratorium för asbestanalys. Du får då besked om materialet innehåller asbest och kan vidta egna skyddsåtgärder innan arbetet påbörjas eller välja att anlita ett saneringsföretag.

Stora arbeten med asbest bör du överlåta på ett företag som har tillstånd att arbeta med asbest.

Arbetsmiljöverkets regler, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest, kan även användas av privatpersoner. Reglerna beskriver metoder för att arbeta säkert med asbesthaltiga material. För att minimera riskerna för sig själv och sina anhöriga rekommenderar vi att man använder dessa metoder även som privatperson.

Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.

Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska man samla i täta förpackningar till exempel i plastsäckar som försluts och märks med en varningstext som innehåller ordet "ASBEST". Du kan lämna små mängder asbest på Höganäs återvinningscentral i Tjörröd. Kontakta dem om vilka regler som gäller. Kontakta alltid personalen på plats innan du lämnar asbesten.

Kvicksilver

Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Förbudet gäller även för privatpersoner som säljer varor till exempel på andrahandsmarknaden.
Trots att kvicksilver är förbjudet kan det förekomma i vissa varor, till exempel lågenergilampor, lysrör, uppladdningsbara batterier och gamla kvicksilvertermometrar. När sådana varor är uttjänta ska de hanteras som miljöfarligt avfall och lämnas in till en miljöstation eller återvinningscentral.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kemikalieinspektionen har rekommendationer om hur du bäst hanterar kvicksilver i lågenergilampor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om en lågenergilampa, ett lysrör eller en äldre termometer som innehåller kvicksilver går sönder är det viktigt att ta hand om resterna på rätt sätt, så att inte du själv eller miljön tar skada. Att exponeras för små mängder kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inte några negativa hälsoeffekter, men det är ändå bra att vara försiktig.

Använd inte dammsugare för att städa upp resterna, eftersom det finns en risk att dammsugaren sprider kvicksilvret i luften och att du då andas in kvicksilver.

Om en lågenergilampa är tänd eller precis har varit tänd när den går sönder ska du vara extra försiktig. Det beror på att när lampan är varm är kvicksilvret i gasform och kan spridas via inomhusluften. För att undvika att du andas in kvicksilver, gör så här:

 1. Stäng alla innerdörrar till rummet där lampan gått sönder.
 2. Öppna ett fönster för att vädra och lämna rummet i 20-30 minuter.
 3. När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem, till exempel med en bit styvt papper eller kartong, och lägga dem i en glasburk med lock.
 4. Torka golvet med en fuktig trasa. Lägg även trasan i glasburken.
 5. Stäng locket och märk burken med texten "Innehåller kvicksilver”.
 6. Tvätta händerna.
 7. Lämna burken till kommunens miljöstation för miljöfarligt avfall.

Om lampan eller termometern som har gått sönder är rumstempererad behöver du inte vara lika försiktig. Då kan du direkt börja samla upp och göra dig av med resterna enligt punkt 3 till 6 i listan ovan.

Att exponeras för låga halter av kvicksilver vid enstaka tillfällen ger inga allvarliga hälsoeffekter, men bör av försiktighetsskäl ändå undvikas. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan på sikt drabba framförallt nervsystemet och hjärnan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen