Åtgärder för att begränsa fåglar vid fastigheter

Höganäs är en kuststad, vilket gör att fåglar som måsar och trutar finns som ett naturligt inslag runt omkring oss. Fåglarnas närvaro kan upplevas som störande i synnerhet under häckningsperioden genom oljud och nedsmutsning.

Det finns flera sätt för fastighetsägare att begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig i och omkring din fastighet.

Läs mer om

Med våren kommer klagomål till miljöavdelningen där människor klagar på fåglar som häckar på tak och vid byggnader runt om i Höganäs. Är fåglarna på allmän mark, i parker och på torg, är det Höganäs kommuns stadsmiljöavdelning som vi hänvisar till. Men när det gäller fåglar kring bostadsfastigheter, på gårdar med mera, hänvisar vi till fastighetsägaren.

Det är mycket du som fastighetsägare kan göra för att undvika att fågelhäckning blir ett olägenhetsproblem. Därför vill vi dela med oss av några tips.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att förebygga störningar från fåglar som häckar på tak eller intill fastigheten enligt 9 kapitlet 9 § i miljöbalken.

Det bästa sättet att komma tillrätta med störningarna är att arbeta förebyggande. Mest effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området. Efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning eftersom det är svårt att uppnå ett gott resultat. Dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.

Egen fastighet = eget ansvar!

Här är en lista med tips på vad du som fastighetsägare kan göra. Tänk på att en del åtgärder kan behöva genomföras före perioden då fåglarna är fredade. Exempelvis måsfåglar är fredade från den 1 april till och med den 31 juli.

Förebyggande åtgärder

 • Töm papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt.
 • Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar.
 • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
 • Håll stuprännor rena från spillning och bomaterial.
 • Informera boende om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det göras till exempel i en utplacerad fågelfröautomat, som sätts upp högt ovan mark, eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit från fastigheten.
 • Om huset har skrymslen där fåglar kan uppehålla sig, bygg igen dem eller sätt upp exempelvis nät eller piggar som hindrar fåglarna från att slå sig ner.
 • Sätt upp anpassade vajrar, nät eller piggar på takytor, fönsterbrädor och liknande platser där fåglar inte är önskvärda. Det kan på ett långvarigt och säkert sätt hindra fåglar från att landa och bygga bon utan att skada dem. Exempelvis kan vajrar spännas korsvis över taket cirka en decimeter över takets yta för att försvåra bobyggande. Skadedjursfirmor kan hjälpa till med att ta fram och installera lämpliga lösningar.
 • Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper, så kallade vetter, som sätts upp på fastighetens tak. Vetter kan köpas i jaktaffärer.
 • Om fåglarna kommit igång med bobyggandet bör bona rensas bort. Översyn bör göras kontinuerligt inför häckningsperioden eftersom fåglarna kan försöka bygga nya bon. Borivning är ofta en bra metod för att störa häckningen och få fåglarna att söka sig någon annanstans. Nedrivningen av bona ska göras innan själva äggläggningen. Tänk på att detta inte får göras under perioden då fåglarna är fredade om det inte finns skäl för skyddsjakt, se mer information om detta nedan i fliken "Åtgärder under den fredade perioden".
 • Måsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning riskerar att öka efterhand om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.
 • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till en annan fastighet.
 • Du kan vända dig till en skadedjursfirma som kan hjälpa till med fågelsäkring av din fastighet.
 • Planerar du att installera solceller? Se över vilka byggnadstekniska lösningar som tar bort möjligheten för fåglarna att bosätta sig under solpanelerna.

Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar, vilket betyder att fåglarna, deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen.

Fastighetsägare får dock bedriva skyddsjakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus.

Skyddsjakt innefattar exempelvis rivning av bon och punktering av ägg. Detta innebär att det är viktigt att du som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet.

Mer om undantaget kan du läsa om i bilaga 4, lag om jaktförordning (1987:905) under punkt 21. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Fågelpiggar. Piggar i metall på plastskena (kallas ibland även fågelspik) hindrar fåglar från att landa och bygga bon på taket utan att skada dem. Kan monteras med skruv eller fogmassa på till exempel takfästen och takåsar.
 • Fågelband. Påminner till utseendet om piggar, men är gjorda i plast och säljs på rulle. Sätts upp under takpannorna för att hindra att fåglarna bygger bo där.
 • Fågelvajer. Tunn ståltråd som är ett annat alternativ för att hindra duvor, måsar och kråkfåglar från att landa och bygga bon. Passar till fönsterbrädor och lister.
 • El-lister. Avger svaga strömimpulser som är ofarliga för människor och djur, men som avskräcker fåglarna från att landa och bygga bon.
 • Aluminiumfingrar. Används för att täta utrymmet mellan solpaneler och takytan på både platta och lutande tak.
 • Fågelnät. Effektivt sätt att skydda större ytor, exempelvis balkonger, ljusgårdar, takutsprång och trädgårdsodlingar.
 • Fågeltejp. Skimrande remsor utan klister som hängs upp för att reflektera solljus och prassla i vinden. Passar till exempel på balkong eller i trädgården.
 • Akustisk metod. Spelar upp olika fåglars varningsläten som får fåglarna att undvika området. Ljudet stör inte människor.
 • Optisk avskräckning. Reflektioner av olika ljusstrålar som skrämmer bort fåglarna.
 • Rörelseskrämma. Tunna trådar i rostfritt stål som roterar i vinden. Fåglarna upplever rörelserna som hotfulla och undviker därför att slå sig ned.

Blir problemen för stora, kontakta alltid skadedjurs-bekämpare via ditt försäkringsbolag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: