Begravning av små sällskapsdjur och häst

Små sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar får begravas på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Döda hästar ska normalt lämnas för destruktion eller kremering.

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till egen brunn, vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt.

Om ett djur misstänks ha en epizootisjukdom, det vill säga en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa (till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, galna ko-sjukan eller scrapie) får det inte grävas ner. Kontakta istället i första hand din veterinär.

Om du vill begrava din häst ska du ta kontakt med kommunens miljöavdelning för bedömning av den tilltänkta begravningsplatsen. Du måste rita en karta över platsen och vara beredd på att redogöra för om du uppfyller de krav som räknas upp ovan. En inspektör kommer även att besöka dig för att granska platsen.

Miljöavdelningen tar en timbaserad tillsynsavgift för att handlägga ditt ärende.

Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur. För kremering av djur finns det flera godkända kremeringsanläggningar runt om i landet.

Det närmaste krematoriet för hästar är Häst- och smådjurskrematoriet Syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ligger utanför Munka-Ljungby. De har även tjänster för avlivning och hämtning. I området finns även andra företag som ombesörjer avlivning av hästar och där det ingår omhändertagande av kroppen.

Det vanligaste sättet att ta omhand döda hästar kallas ofta ”destruktion”. Det innebär att den döda kroppens energi återvinns.

Svensk Lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett rikstäckande företag som sköter hämtning av döda djur för destruktion. Det kan även finnas andra företag med motsvarande service.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har mer information om omhändertagande av döda djur och hästar.

Bygg- och miljönämnden kan i undantag godkänna en plats för nedgrävning av en död häst. Eftersom Höganäs är tätbefolkat och grundvattnet är högt i stora delar av kommunen är det dock oftast mycket svårt att finna en lämplig begravningsplats.

  • Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt eller öppet vatten ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till dränering ska vara minst 50 meter.
  • Avståndet från botten av graven till högsta möjliga grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras att gräva upp hästen. (Vanligtvis cirka 1,5 meter, vilket gör att avståndet till grundvattnet bör vara minst tre meter.)
  • Nedgrävning får inte ske inom natura 2000, naturreservat, område med nationellt eller regionalt särskilt värdefulla vatten eller andra områden med liknande skydd.
  • Hästar som har avlivats med läkemedel får inte grävas ned.

Observera att ovanstående förutsättningar eller anvisningar inte gäller sådan nedgrävning som kan bli aktuell i händelse av utbrott av allvarlig smittsam djursjukdom. Då tillämpas särskilda krav.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: