Höns och andra djur som kräver tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd om du vill hålla vissa typer av djur, till exempel hästar, höns och giftormar inom detaljplanelagt område.

Om du vill hålla djur av de typer som nämns i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön, och som även räknas upp nedan, måste du ansöka om tillstånd för detta hos kommunens bygg- och miljönämnd.

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. Detta är tillstånd enligt djurskyddslagen 6 kap 4§ .
Ansökan görs hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I ansökan , 235.8 kB, öppnas i nytt fönster. ska hönshusets/rastgårdens utformning beskrivas. Om du inte själv äger fastigheten ska fastighetsägaren tillfrågas. Om daghem, fritidshem eller liknande verksamhet finns i nära anslutning ska föräldrar och andra berörda tillfrågas. Även gränsgrannar ska tillfrågas. Tillståndet är personligt och kan återkallas.

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha höns och andra fjäderfän. En hönsflock på upp till fyra hönor anses vara sällskapsdjur och kan alltså hållas utan tillstånd. Det får inte finnas tupp utan tillstånd.

För att tillstånd ska lämnas måste följande villkor uppfyllas:

  • Olägenheter för människors hälsa får inte uppkomma
  • Avståndet mellan höns och grannfastigheten ska vara minst 4,5 meter
  • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt
  • Uppgift om tupp ska anges

Tänk på att informera dina grannar för att höra hur de ser på att du vill hålla höns. Om hönsen orsakar störningar kan du nämligen förbjudas att ha dem kvar, även om de bara är några stycken.
Det är även bra att kontakta Länsstyrelsens enhet för djurskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om de har några synpunkter på hur du bör sköta dina höns eller fjäderfän.

Från den 21 april 2021 gäller regler för registrering av fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket.

Kravet på registrering gäller även för dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till Jordbruksverkets e-tjänst för att registrera anläggning för höns finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: