Sällskapsdjur, vilda djur och skadedjur som stör

Djur som ofta upplevs som störande kan vara hundar, katter, kråkfåglar, duvor och måsar, insekter, kaniner samt råttor och möss.

 

Läs mer om

 • Fåglar ses ofta som ett positivt inslag i vår närmiljö. Men när fåglar, exempelvis kråk- och måsfåglar, blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan närheten uppfattas som en störning. Fåglarna kan upplevas som hotfulla, högljudda eller skräpar ner.
 • Fastighetsägaren har ett ansvar för att förebygga störningar, från bland annat fåglar, enligt miljöbalken. På kommunens hemsida finns mer information och tips på vad man som fastighetsägare kan göra: Åtgärder för att begränsa fåglar vid fastigheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Det bästa sättet att komma tillrätta med störningarna är att arbeta förebyggande. Mest effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i området. Efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning eftersom det är svårt att uppnå ett gott resultat. Dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras.
 • Med våren kommer klagomål till miljöavdelningen där människor klagar på fåglar som häckar på tak och vid byggnader runt om i Höganäs. Är fåglarna på allmän mark, i parker och på torg, är det Höganäs kommuns stadsmiljöavdelning som vi hänvisar till. Men när det gäller fåglar kring bostadsfastigheter, på gårdar med mera, hänvisar vi till fastighetsägaren.
 • I beslut och domar både från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen görs bedömningen att störningar från svartfågel normalt inte anses som skadlig för människors hälsotillstånd och därför inte heller en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening.
 • Under perioden 1 april – 31 juli är det häckningssäsong för bland annat fiskmåsar, vilket betyder att fåglarna, deras bon och ägg är fredade enligt jaktlagen.
 • Fastighetsägare får dock bedriva skyddsjakt under denna tid (1 april – 31 juli) om fåglarna orsakar allvarlig skada eller olägenhet på eller i ett hus.
 • Skyddsjakt innefattar exempelvis rivning av bon och punktering av ägg. Detta innebär att det är viktigt att man som fastighetsägare gör en bedömning av olägenheten eller skadan och vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemet.

 • Fågelungar är sällan övergivna. Om du hittar en unge som ser övergiven ut, lämna kvar den på platsen. Föräldrarna är förmodligen i närheten.
 • Du kan försöka att hitta boet för att sätta tillbaka ungen, men det kan vara mycket svårt att hitta rätt bo. Alla fåglar är fridlysta och du får själv inte ta hand om oskadade eller övergivna vilda djur och fåglar. Kontakta viltrehabliterare om det är skadade rovfåglar, ugglor eller hotade arter.
 • Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har bra råd om fågelungar.

Information om kemisk bekämpning mot skadedjur och insekter se Kemikalieinspektionen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skadedjur i bostad du hyr

Om du bor i hyreshus eller bostadsrätt och har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelse. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att bostaden inte har skadedjur.
Om miljöavdelningen får återkommande klagomål på fastighetsägaren kan vi göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa, kan bygg- och miljönämnden förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder enligt Miljöbalken.

Skadedjur i egen fastighet

Om det är din fastighet ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att komma i kontakt med en skadedjursbekämpningsfirma när det gäller de vanligaste arterna av skadedjur, som till exempel insekter, råttor eller möss (oftast ingår detta i hemförsäkringen).
Egen fastighet -> eget ansvar -> eget försäkringsbolag.

Skadedjur i avloppet

Höganäs kommuns VA-avdelning är huvudman för det allmänna ledningsnätet. Om du misstänker att du har fått in råttor i din fastighet via den kommunala avloppsledningen ska du säkra upp din fastighet och kontakta ditt försäkringsbolag för skadedjursbekämpning. Om du fortfarande har problem kan du kontakta VA-avdelningen via servicecenter för eventuell utredning av avloppsledningen. Om problem kvarstår efter egna åtgärder och kontakt med VA-avdelningen kan du framföra klagomål till miljöavdelningen.

Skadedjur i lokaler för allmänna ändamål

Till lokaler för allmänna ändamål räknas:

 • Lokaler för hygienisk behandling
 • Hotell, pensionat eller likande lokaler
 • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar och liknande
 • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

Kontakta fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att fastigheten inte har skadedjur. Om miljöavdelningen får återkommande klagomål på fastighetsägaren kan vi göra ett tillsynsärende. Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa kan bygg- och miljönämnden förelägga fastighetsägaren att vidta åtgärder enligt Miljöbalken

Skadedjur på kommunal mark, exempelvis park, strand, lekplats

Kontakta kommunens servicecenter Öppnas i nytt fönster..

Råttor

Mer information om råttor som stör finns att läsa

här: Råttor i stadsmiljön - och hur du kan göra för att slippa dem. Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: