Oljeeldning/oljecistern (oljetank)

Oljeeldning är en uppvärmningsform som blir alltmer sällsynt. Om du ska ta bort en oljetank måste du anmäla detta. Detsamma gäller om du vill installera en ny tank.

En oljetank måste dessutom kontrolleras med jämna mellanrum. Olja är ett fossilt bränsle, och oljeeldning bidrar bland annat till växthuseffekten.

Äger du en oljecistern (oljetank)?

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Du ska skicka in en anmälan till miljöavdelningen om du planerar att installera en cistern. Du ska även kontakta miljöavdelningen när du tar cisternen ur bruk samt skicka in utförda cisternkontroller till miljöavdelningen. (NFS 2017:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Observera att anmälan krävs för både utomhus- och inomhuscisterner samt stationära och tillfälliga cisterner. Miljöavdelningen ska informeras skriftligen innan följande typer av cisterner installeras:

  • Cistern samt dess rörledningar i och ovan mark som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja. Med brandfarlig vätska avses en vätska med en flampunkt som inte överstiger 100 °C.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde har blivit förorenat från en cistern måste du omedelbart informera miljöavdelningen.

Avgift för handläggning av anmälan

Miljöavdelningen tar ut avgift för handläggning av anmälan om installation samt anmälan när cisterner skrotas enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Miljösanktionsavgift (MSA)

Om du inte skickar in en anmälan om installation till oss får du betala en miljösanktionsavgift (MSA). Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Miljöavdelningen tar även betalt för handläggning av ärenden som rör miljösanktionsavgiften.

Alla som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön exempelvis vid eventuellt läckage. Cisterner kan ligga ovan och i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, exempelvis:

  • villacisterner
  • gårdscisterner (så kallade farmartankar)
  • mobila uppställda cisterner

Cisterner som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja ska kontrolleras enligt bestämmelser som står i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3). Kontrollerna består av installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll. Samtliga kontroller ska skickas in till förbundet.

Kontrollen ska utföras av ackrediterat företag som finns på Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om kontrollkraven får du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information om vilka olika alternativ som är möjliga just där oljeeldningen ska upphöra, kan du få av kommunens energi- och klimatrådgivare. Du får även tips och råd om på vad du mer bör tänka när oljeeldningen upphör. Rådgivningen oberoende och gratis.
Skicka ett meddelande.

Du måste meddela miljöavdelningen skriftligt när du skrotar din cistern.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Vid anmälan om att ta cistern ur bruk ska intyg bifogas från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: