Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Solenergi

Hur mycket el producerar solceller? Vad kostar det? Finns ekonomiskt stöd? Hur lång livslängd har solceller? Skattereduktion, hur fungerar det? Här får du svar på de vanligaste frågorna om solceller.

Tips!

Tänk på att det är viktigt att välja solceller med god kvalitet och att verkningsgraden på panelen motsvarar vad som utlovats. Tänk också på att välja en pålitlig leverantör som står för garantin då solceller är tänkta att hålla i minst 25 år.

Solkartan

Du kan också få god hjälp av kommunens solkarta som anger var det ger bäst effekt att placera solceller. Klicka här för att gå till solkartan.

Vanliga frågor om solceller

Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

Undantag gäller dock för de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan eller är inom område för riksintresse. För dessa byggnader krävs det alltid bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.

Se utpekade hus och områden på Kulturmiljöwebbenöppnas i nytt fönster

Se område för riksintresse, välj bygga bo -> skyddade miljöerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du osäker på om det krävs bygglov för solel på din fastighet eller om närstående byggplaner kan påverka planerad installation är du välkommen att kontakta servicecenteröppnas i nytt fönster.

En villaanläggning inklusive moms hamnar på cirka 18 000 - 22 000 kronor per kilowatt före bidrag (2016). Sätter du upp en större anläggning sjunker priset per kilowatt. Det enda sättet att få svar vad gäller sitt tak är att ta in offerter. Börja med att skaffa lite kunskap kring vad som finns. Fråga efter nyckelfärdigt, garantier och så vidare. Lämna sedan in en offertförfrågan till minst tre olika installationsföretag. Då får du ett bra underlag att jämföra. Ett sätt att jämföra offerterna är att sedan ta det totala priset genom installerad effekt.

Solen lyser på panelerna som omvandlar energin till el. Elen som produceras är likström, men en växelriktare omvandlar elen till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem eller skickas ut på elnätet om du inte själv använder den just då.

En solfångare fångar värme och en solcell tillverkar el. Många solceller bildar en solcellspanel/solcellsmodul.

Det finns olika typer av solceller. Vanligast är att solceller består av antingen kisel eller någon form av polymerer (plast). Skillnaden mellan materialen är effektivitet och pris. Flera solceller bildar en solcellspanel.

I klart solljus levererar solcellen sin maxeffekt, men vid mulet väder kan den ändå leverera cirka 30 procent av sin effekt.

Nej, man kan skada panelerna och bör låta bli. Men har du en lutning på minst 15 grader sköter väder och vind tvätten, och snön kan även glida av den glatta ytan.

Ja, det finns ett installationsstöd för solcellsanläggningar som täcker 30 procent av installationskostnaden för företag och 20 procent för privatpersoner. Stödet söks hos Länsstyrelsen.

Det finns en pott med pengar att söka och konkurrensen är stor om stödet. Det kan därför vara en god idé att skicka in ansökan direkt, då det kan ta långt tid att få besked. ROT-avdraget kan vara ett alternativ. De båda kan alltså inte kombineras. ROT-avdraget täcker 30 procent av arbetskostnaden vid installation. Det går även att söka elcertifikat för sin elproduktion för att förbättra kalkylen.

Läs mer om elcertifikat under frågan; Hur gör jag för att tjäna som bäst?

Om sökanden är ett företag så ska ansökan om stöd vara inne innan projektet påbörjats, och för privatpersoner inom sex månader från det att projektet påbörjats.

Det finns även ett stöd för energilagring. Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaden för lagringssystem, dock högst 50 000 kronor. Kan likt andra statliga stöd inte kombineras med annat stöd, som exempelvis ROT. Stödet söks hos Länsstyrelsen.

Sedan den 1 januari 2015 finns en skattereduktion på 60 öre/ kilowattimme. Det får man för den el som matas in på elnätet. Max 18 000 kronor eller 30 000 kilowattimmar per år.

Reduktionen tas upp i deklarationen efter att Skatteverket fått kontrolluppgift av nätägaren och gäller både fysiska och juridiska personer, dödsbon och handelsbolag som är nettokonsumenter och har en huvudsäkring på max 100 Ampere. Om du fått betalt för din el inklusive moms när du sålt den till ett elhandelsbolag, måste du även momsregistrera dig.

Nej, det går tyvärr inte. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från panelerna om strömmen går. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet.

För att jämföra kan du se till värdet av elen när du köper den. Elpriset, överföringsavgiften, skatt och moms. Och värdet när du säljer elen. Elpriset, nätnyttan, skattereduktionen och elcertifikatet.

Till en början ska man i första hand använda sin tillverkade el själv. Den du levererar ut ska du sälja till så bra pris som du kan.
Sen får du skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme.
Det finns sedan möjligheten att söka elcertifikat för sin förnybara elproduktion för att förbättra kalkylen. Ansökan görs hos Energimyndigheten. Du får ha ett elcertifikat per 1000 kilowattimma man mäter upp och man får certifikat i 15 år, dock längs till utgången av 2035.

Till slut får man en liten ersättning av nätbolaget som kallas nätnytta. Det är en ersättning för de minskade kostnader av el i elnätet som nätbolaget får tack vara din elproduktion. En normal ersättning för nätnytta är cirka 5 öre inklusive moms per kilowattimme.

Mest vanligt är att du använder energin själv och skickar ut överskottet på elnätet. Det är dock möjligt att lagra energin i ett batteri för att använda den under exempelvis natten. Denna teknik är på framfart. Det finns ett stöd att söka för energilagring.
Läs mer under frågan; Finns ekonomiskt stöd?

Överskottet av energin kan skickas ut på elnätet och du kan få betalt för att andra använder energin som du har producerat.

Du måste anmäla till ditt nätbolag, Höganäs energi, att du tänker installera en solcellsanläggning på din fastighet och inkoppling till nätet måste utföras av behörig elektriker. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Det tar oftast mindre än två år för solcellspanelen att generera lika mycket energi som det gått åt för att tillverka den. I takt med att solcellspanelerna och tekniken i tillverkningen blir bättre och mer effektiva kortas denna tid ned.

Solpaneler måste inte nödvändigtvis sitta på ett tak, utan kan också sättas bland annat på fasaden eller på marken. Vertikalt placerade paneler ger en lägre andel solel. Man kan räkna med cirka 30 procent lägre andel solel och får alltså lägga till paneler om man önskar viss effekt.

Solceller producerar likström. Strömmen vi har i vårt elnät är växelström. Växelriktaren behövs därför för att omvandlar likström till växelström. Växelriktaren säkerställer också att den el som matas ut håller rätt kvalitet och att solcellsanläggningen kopplas ifrån om strömmen går.

Ja, solceller kan man montera på det flesta typer av tak. Vid byte av tak, så går det att använda solceller som ytskikt på taket. Men det mest vanliga är att man fäster panelerna på skenor som monterats över takpannor eller plåttak.

De solcellspaneler som idag är vanliga har en verkningsgrad på runt 15 procent. Av dessa 15 procent förloras en procent i systemet innan du kan använda elen. Med denna verkningsgrad om 14 procent ger en kvadratmeter solcellspanel ca 160 watt en solig dag.

Med en ny anläggning på 1 kilowatt, på en oskuggad plats rakt i söder med en lutning på 30-50 grader producerar du cirka 900-1000 kilowattimmar per år. Denna anläggning tar upp en yta om cirka sju kvadratmeter.

Fördelen med en solcellsanläggning är att det inte finns några rörliga delar. Solceller har effektgaranti i 25 år, men klarar längre än så. Svenska solcellsanläggningar som byggdes i början av 1980-talet fungerar lika bra idag som när de var nya. Växelriktaren har en livstid på cirka 10- 15 år. Är anläggningen kopplad till batteri kan detta behöva bytas vart 10 år.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: