Solenergi

Hur mycket el producerar solceller? Vad kostar det? Finns ekonomiskt stöd? Hur lång livslängd har solceller? Skattereduktion, hur fungerar det? Här får du svar på de vanligaste frågorna om solceller.

Har du fler frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kostnadsfria energi- och klimatrådgivning. Länk till annan webbplats.

Tips: kolla in vår solkarta!

Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på.

Tänk på att det är viktigt att välja solceller med god kvalitet och att verkningsgraden på panelen motsvarar vad som utlovats. Tänk också på att välja en pålitlig leverantör som står för garantin då solceller är tänkta att hålla i minst 25 år.

Vanliga frågor om solceller

Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

För byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan eller är inom område för riksintresse krävs det dock vanligtvis bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.

I vissa fall kan fristående solcellsanläggningar eller del av solcellsanläggning ses som en byggnad och kan kräva bygglov.

Bygglov kan också krävas för solcellsanläggningar på jordbruksmark då detta kan komma att påverka brukandet av värdefull jordbruksmark.

För mer information läs på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Se utpekade hus och områden på Kulturmiljöwebben Öppnas i nytt fönster.

Se område för riksintresse, välj bygga bo -> skyddade miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om det krävs bygglov för solel på din fastighet eller om närstående byggplaner kan påverka planerad installation är du välkommen att kontakta servicecenter Öppnas i nytt fönster..

Vid placering av solcellspaneler på fasad eller kraftigt lutande tak ska risken för nedfallande paneler beaktas.

Om möjligt bör inte hela tak täckas av solcellspaneler. Det bör finnas möjlighet för räddningstjänsten att ta upp hål för ventilering i takkonstruktionen. Det är viktigt att denna möjlighet finns på båda sidor av en brandvägg samt vid brandcellsgränser som går tvärs igenom en byggnad (exempelvis brandsektioneringar på vindar). För att kunna göra en håltagning ska det finnas ett fritt utrymme om 3 meter på vardera sidan om brandvägg eller brandcellsgräns.

Vid solcellsanläggningar bör någon av nedanstående säkerhetshöjande åtgärder vidtas:

·Lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna kan göras strömlösa
En ny solenergianläggning bör förses med en lösning som kan göra hela anläggningen inklusive panelerna strömlösa. Denna lösning innebär att om strömmen bryts till solcellsanläggningen, oavsett var eller hur, så sänks automatiskt spänningen i systemet till säkra nivåer. En typ av lösning kan vara så kallad DC-Safety lösning vilket innebär att en optimerare placeras (eller finns inbyggd) vid varje solcellspanel, men det finns även andra lösningar.
Manuell brytare/nödavstängningsknapp till solcellsanläggningen ska finnas placerad innanför dörr till det fria/angreppsväg. Om objektet har ett automatiskt brandlarm bör funktion implementeras så att varje panels växelriktare bryter spänningen vid ett aktiverat brandlarm. Den manuella brytaren ska då placeras vid brandförsvarstablån. Finns flera brandförsvarstablåer i byggnaden ska placeringen bestämmas i samråd med räddningstjänsten.

·Placering av växelriktare på tak
Ett alternativ är att placera växelriktaren på taket, så nära panelerna som möjligt. Kablarna för likström får inte förläggas dolda inne i byggnaden. Denna lösning innebär att kablarna för likström blir kortare och de är dessutom synliga för räddningstjänstens personal.
En lösning med växelriktare nära panelerna uppnår inte samma säkerhetsnivå som en lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna görs strömlösa, eftersom själva solcellspanelerna fortsätter producera el och kabelsträckan mellan paneler och växelriktare alltså fortsatt är spänningssatt även om brytaren slagits ifrån. Denna lösning ställer också högre krav på ritningsunderlag, se Skyltning/ritningar, samt att växelriktaren placeras så nära solcellspanelerna som möjligt.

·Brandmansbrytare
Denna lösning innebär att en brytare för likström placeras så nära solcellspanelerna som möjligt och att det placeras en nödavstängningsknapp som reglerar brytaren innanför en dörr till det fria/angreppsväg. Om objektet har ett automatiskt brandlarm bör funktion implementeras så att spänningen bryts även vid ett aktiverat brandlarm. Den manuella brytaren ska då placeras vid brandförsvarstablån. Finns flera brandförsvarstablåer i byggnaden ska placeringen bestämmas i samråd med räddningstjänsten.
En lösning med Brandmansbrytare uppnår inte samma säkerhetsnivå som en lösning där hela anläggningen inklusive solcellspanelerna görs strömlösa, eftersom själva solcellspanelerna fortsätter producera el och kabelsträckan mellan paneler och brytare alltså fortsatt är spänningssatt, även om brandmansbrytaren slagits ifrån. Denna lösning ställer också högre krav på ritningsunderlag, se Skyltning/ritningar, samt att brytaren placeras så nära solcellspanelerna som möjligt.

BATTERIER
Riskerna med brand i batterilager är oklara och regler för detta saknas. Räddningstjänsten rekommenderar därför att större batterilager placeras i fristående byggnad eller i container. I de fall batterilager placeras i en byggnad kan nedanstående punkter vara vägledande:

·Batterilager placeras i separat utrymme som är brandtekniskt avskilt i lägst klass EI60.
·Samtliga batterier ska vara åtkomliga för släckinsats från utrymmets dörröppning eller motsvarande.
·Batterilager ska vara utrustat med samma aktiva brandtekniska system som övriga byggnaden, exempelvis automatiskt brandlarm och sprinkler. För större batterilager kan dessa installationer vara aktuellt även om byggnaden i övrigt saknar det.
·Omhändertagande av förorenat släckvatten i samband med räddningsinsats bör hanteras på lämpligt sätt.
·Brandgasventilation ska övervägas vid större batterilager med hänsyn till risken för spridning av giftiga brandgaser i byggnaden.

SKYLTNINGAR/RITNINGAR
En tydlig skyltning vid alla entréer till byggnaden är viktig för att räddningstjänstens personal ska kunna uppmärksamma att det finns solcellsanläggning ansluten.
Skyltarna ska hänvisa till plats där personalen kan få mer information om anläggningen.

En tydlig skyltning både vad avser risker (varningsskyltar) och utrustning som ska användas av räddningstjänsten är viktigt.

Det ska finnas tydliga varningsskyltar och instruktioner i anslutning till solcellsanläggningen, vid växelriktare och vid utrustning som räddningstjänsten ska använda sig av (exempelvis nödavstängningsknapp) som räddningstjänsten kan agera utifrån. Om objektet har ett automatiskt brandlarm ska instruktioner finnas vid brandförsvarstablån. Finns flera brandförsvarstablåer i byggnaden ska instruktionerna placeras vid den brandförsvarstablå där nödavstängningsknappen placeras.

Instruktionerna bör innehålla teknisk specifikation av solcellsanläggningen och en översiktskarta av solcellsanläggningen där placering av anläggningens olika komponenter samt kabeldragningar mellan solcellspaneler och växelriktare kan överskådas. Det ska finnas ritningar som visar vilka delar som blir spänningslösa och vilka delar som fortfarande är spänningssatta efter användandet av nödavstängningsknappen.

Det ska även i dessa instruktioner finnas kontaktuppgifter till en person med detaljerad kunskap om solcellsanläggningen, exempelvis solcellsinstallatör eller fastighetsansvarig.

Storleken på solcellsanläggningen påverkar priset. Eftersom paneler kan producera olika är ett bra riktmärke att se priset per installerad kilowatt. En fem kilowatts anläggning ger i ett bra läge strax under 5 000 kilowattimmar per år och en fem kilowatts anläggning kostar cirka 19 000 kronor per installerad kilowatt. Motsvarande kostar en anläggning på 10 kilowatt 16 000 kronor och en 15 kilowatts 14 000 kronor (2021).

Sätter du upp en större anläggning sjunker alltså priset per kilowatt. Det enda sättet att få svar vad gäller sitt tak är att ta in offerter. Börja med att skaffa lite kunskap kring vad som finns. Fråga efter nyckelfärdigt, garantier och så vidare. Lämna sedan in en offertförfrågan till minst tre olika installationsföretag. Då får du ett bra underlag att jämföra. Den offert du tackar ja till ska vara baserad på ett platsbesök. Mallar för offertförfrågan, hantverkarformulär och bilagor för just solcellsanläggningar med mera finns på energimyndighetens Solelportal.

Solen lyser på panelerna som omvandlar energin till el. Elen som produceras är likström, men en växelriktare omvandlar elen till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem eller skickas ut på elnätet om du inte själv använder den just då.

En solfångare fångar värme och en solcell tillverkar el. Många solceller bildar en solcellspanel/solcellsmodul.

Det finns olika typer av solceller. Vanligast är att solceller består av antingen kisel eller någon form av polymerer (plast). Skillnaden mellan materialen är effektivitet och pris. Flera solceller bildar en solcellspanel.

I klart solljus levererar solcellen sin maxeffekt, men vid mulet väder kan den ändå leverera cirka 30 procent av sin effekt.

Nej, man kan skada panelerna och bör låta bli. Men har du en lutning på minst 15 grader sköter väder och vind tvätten, och snön kan även glida av den glatta ytan.

 Ja, det finns en skattereduktion likt Rot och Rut som heter Grön teknik. Med detta får du avdrag om max 15% på solcellsanläggningen.

Utöver solcellsanläggning kan man i Grön teknik-avdraget få 50% på både batterilagring att nyttja till egenproducerad solel samt 50% till laddningspunkt för elfordon.
Alla tre möjligheterna för avdrag gäller för kostnad för arbete och material. Grön teknik-avdraget är högst 50 000 kronor per person och år.

Sedan den 1 januari 2015 finns en skattereduktion på 60 öre/ kilowattimme. Det får man för den el som matas ut på elnätet dock högst det antal kilowattimmar som man köpt. Gränsen är satt till max 30 000 kilowattimmar, det vill säga 18 000 kronor per år.

Skattereduktionen för såld el görs hos den i hushållet som står för elnätsabonnemanget. Elnätsbolaget lämnar in uppgifter och avdraget syns i deklarationen

Det är bara inkomstskatten som påverkas om man bara har en mikroproduktionsanläggning på sin privata bostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att anläggningens installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 255 kilowatt. Då behöver man inte betala energiskatt på el.

Man behöver inte registrera sig för moms, förutsatt att man inte har en försäljning av solel på 30 000 kronor eller mer före moms.

Man behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom man varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete som mikroproducent.

Alla privatbostäder har ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras från de totala inkomsterna. Det kan exempelvis vara inkomster av uthyrning och försäljning av produkter från privatbostaden. Solel är också en sådan produkt och denna försäljning räknas alltså in. Den inkomsten som överstiger schablonen blir skattepliktig.

Det går, men det behövs en speciell växelriktare och lagring i form av batterier. Det kallas för ö-drift och växelriktarens funktion innebär att strömmen från solcellerna inte går ut på det allmänna nätet och orsakar olyckor för de som åtgärdar strömavbrottet.

Normalt sett bryts strömmen från solcellspanelerna om strömmen går.

För att jämföra kan du se till värdet av elen när du köper den. Elpriset, överföringsavgiften, skatt och moms. Och värdet när du säljer elen. Elpriset, nätnyttan och skattereduktionen.

Till en början ska man i första hand använda sin tillverkade el själv. Den du levererar ut ska du sälja till så bra pris som du kan.
Sen får du skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme för varje kilowattimme du köper. Läs mer under frågan Skattereduktion för såld el, hur funkar det?

För den med en större anläggning finns möjligheten att söka elcertifikat för sin förnybara elproduktion för att förbättra kalkylen. Ansökan görs hos Energimyndigheten. Du får ha ett elcertifikat per 1000 kilowattimma man mäter upp och man får certifikat i 15 år, dock längs till utgången av 2035.
Den 1 juli 2021 kom en administrativ avgift på 200 kronor per år för att ha ett elcertifikatkonto. Med sjunkande värde per elcertifikat försvann lönsamheten för en villaanläggning. En villaanläggning kan vara från 5-15 kilowatt stor och ger vid bästa resultat kan ge lika många certifikat. Ett elcertifikat genererade 2 kronor (våren 2021) vilket då gav en inkomst om 10-30 kronor per år.

Till slut får man en liten ersättning av nätbolaget som kallas nätnytta. Det är en ersättning för de minskade kostnader av el i elnätet som nätbolaget får tack vara din elproduktion. En normal ersättning för nätnytta är cirka 5 öre inklusive moms per kilowattimme

Mest vanligt är att du använder energin själv och skickar ut överskottet på elnätet. Det är dock möjligt att lagra energin i batteri för att använda den under exempelvis natten. Denna teknik är på framfart och ett avdrag att göra för energilagring av den egentillverkade solenergin.

Även med skatteavdrag är det inte lönsamt i dagsläget. Lönsamheten som kan finnas blir i exempelvis högt elpris i kombination med sämre betalt för elen som säljs. Eller om man kan kapa effekttoppar och därmed säkra ned huset. Gå från 20 till 16 ampere. Eller om abonnemanget kostar olika på dygnet och man på så vis kan utnyttja egen sparad el då elpriset är högt.

Läs mer under frågan; Finns ekonomiskt stöd?

Överskottet av energin kan skickas ut på elnätet och du kan få betalt för att andra använder energin som du har producerat. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du måste anmäla till ditt nätbolag, Höganäs energi, att du tänker installera en solcellsanläggning på din fastighet och inkoppling till nätet måste utföras av behörig elektriker. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Det tar oftast mindre än två år för solcellspanelen att generera lika mycket energi som det gått åt för att tillverka den. I takt med att solcellspanelerna och tekniken i tillverkningen blir bättre och mer effektiva kortas denna tid ned.

Solpaneler måste inte nödvändigtvis sitta på ett tak, utan kan också sättas bland annat på fasaden eller på marken. Vertikalt placerade paneler ger en lägre andel solel. Man kan räkna med cirka 30 procent lägre andel solel och får alltså lägga till paneler om man önskar viss effekt.

Solceller producerar likström. Strömmen vi har i vårt elnät är växelström. Växelriktaren behövs därför för att omvandlar likström till växelström. Växelriktaren säkerställer också att den el som matas ut håller rätt kvalitet och att solcellsanläggningen kopplas ifrån om strömmen går.

Ja, solceller kan man montera på det flesta typer av tak. Vid byte av tak, så går det även att använda solceller som ytskikt på taket, så kallat integrerad solcellsanläggning. Men det mest vanliga är att man fäster panelerna på skenor som monterats över takpannor eller plåttak.

Andra varianter som finns är när solcellen sitter på en takpanna eller skifferplatta. Det kan även vara tunnfilmssolceller som är formade för att ligga över speciella takpannor eller tunnfilm fäst på falsat plåttak.

Med en ny anläggning på 1 kilowatt, på en oskuggad plats rakt i söder med en lutning på 30-50 grader producerar du cirka 900-1000 kilowattimmar per år. Denna anläggning tar upp en yta om cirka 5-6 kvadratmeter.

Ligger panelerna riktade i öst eller väst tappar man cirka 10-20% av produktionen jämfört med söderläge.

Solcellspaneler producerar bäst när det är svalt. Är anläggningen integrerad och inte ventileras tillräckligt kan produktionen minska med upp till 10%.

Solcellspanelens effektivitet och pris går hand i hand. Men med en effektivare dyrare solcellspanel kan anläggningen ta upp en mindre yta.

Fördelen med en solcellsanläggning är att det inte finns några rörliga delar. Solceller har effektgaranti i 25 år, men klarar längre än så. Svenska solcellsanläggningar som byggdes i början av 1980-talet fungerar lika bra idag som när de var nya. Växelriktaren har en livstid på cirka 10- 15 år. Är anläggningen kopplad till batteri kan detta behöva bytas vart 10 år.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen