Lantbruk och gödselhantering

Att driva lantbruk innebär ofta att man hanterar produkter och processer som kan påverka miljön negativt. För att minimera riskerna för negativ miljöpåverkan finns det specifika regler som miljöavdelningen kontrollerar genom regelbundna inspektioner av kommunens lantbruk och hästgårdar.

Exempel på sådana områden som miljöavdelningen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter - till exempel bekämpningsmedel, cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor samt uppkomsten av avfall - både farligt avfall och ickefarligtavfall.

Ansvaret för vanvårdade djur och andra djurskyddsfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. togs den 1 januari 2009 över av Länsstyrelsen.

Gödselhantering

Hur du som lantbrukare eller djurägare hanterar gödsel är en viktig miljöfråga. Gödsel kan leda till utsläpp av kväve och fosfor. Det bidrar till övergödda sjöar, vattendrag och hav samt höga kvävehalter i grundvatten. För att minska miljöpåverkan finns regler för hur du ska hantera gödsel och planera din växtodling.
De viktigaste bestämmelserna finns i förordningen om miljöhänsyn i jordbruket (1998:915) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i föreskrifterna om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2015:21 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Det är du som djurägare som ansvarar för att stallgödseln lagras i täta utrymmen. Vilken lagringskapacitet som krävs beror på hur många djur du har och vilken typ av djur.

  • Gårdar med högst två djurenheter är undantagna från kraven på lagringskapacitet. Gödseln ska däremot förvaras så att läckage inte sker till omgivningen, vilket motiveras av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.
  • Finns det mellan tre och tio djurenheter på gården ska det finnas utrymme för lagring av stallgödsel motsvarande en gödselproduktion under minst sex månader.
  • Vid fler än tio djurenheter av nötkreatur, hästar, får och getter ska lagringskapaciteten vara minst åtta månader.
  • Vid fler än tio djurenheter av annan djurhållning ska det finnas lagringskapacitet för minst tio månaders gödselproduktion.

Tät lagring kan lösas på olika sätt. De vanligaste sätten är en tät container eller en gjuten gödselplatta. Om du lagrar i en flytgödsel- eller urinbehållare ska den ha ett tak, stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Nya gödselbrunnar och flytgödselbehållare ska förses med tak. Påfyllning i brunnar ska ske underifrån eller genom påfyllningsrör under täckning.

Om du själv saknar lagringskapacitet

Saknar du lagringskapacitet kan du låta någon annan ta hand om gödseln åt dig. Tänk på följande:

  • Gödselproducenten och mottagaren ska upprätta ett skriftligt gödselavtal. Avtalet ska vara giltigt i minst ett år men helst i fem år.
  • Mottagaren ska ha en tillräckligt stor godkänd gödselplatta. Att lämna gödseln till någon som förvarar gödseln direkt på marken är inte acceptabelt.
  • Fram till att gödseln hämtas ska gödseln förvaras så att läckage inte sker till omgivningen, till exempel i en tät container.

Jordbruksverket har information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller vid spridning av gödsel.

Reglerna beror bland annat på vilken typ av gödsel som ska spridas och om gödsel sprids på obevuxen mark eller i växande gröda.

Gödselspridning nära bostäder

När man ska sprida gödsel eller slam i eller 100 meter från bostadsområden som är detaljplanelagda, ska hänsyn tas till väder- och vindförhållanden så att luktolägenheter minimeras. Gödseln ska också brukas ner i omedelbar anslutning till spridningen.
Mer detaljerad information om detta finns i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KFS 2019:25). , 195.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: