Buller och störande ljud

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person.

Här får du råd om hur du ska gå till väga om du störs av buller.

Vad är buller?

Ljud som kan uppfattas som störande räknas som buller. Vad som upplevs som störande beror på vem man frågar. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån en byggnad, till exempel från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Det är väghållaren som ansvarar för att bullret från en väg inte blir störande.

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är väghållare för större vägar (väg 111 och väg 112) och flera vägar utanför tätorterna. De prioriterar de boende som är mest störda, i första hand genom åtgärder inomhus.

För att bedöma vägtrafikbuller används ofta ett dataprogram som bygger på trafikräkningar där man tar hänsyn till andelen tung trafik, mark och avstånd mellan hus och väg. Fyra trafikräkningar per år är vanligt.
Kommunen är väghållare i en del tätorter och kan ordna vägbulor eller se till att hastigheten sänks på annat sätt så att bullret dämpas.

Buller från flygplan stör ofta den som bor nära flygplatser. Störningen bedöms utifrån vilka tider på dygnet planen lyfter och landar, hur ofta det sker och hur mycket varje plan bullrar.

Musikbuller kan bestå av så höga ljudnivåer att hörseln riskerar att skadas. Barns hörsel är känsligare än vuxnas. Om du upplever att ljudnivån är skadligt hög, exempelvis på ett diskotek eller en konsert, är det lämpligt att du kontaktar den som driver verksamheten.

Buller från industrier kan störa omgivningen. Avgörande är när på dygnet och när i veckan som ljudet hörs. När vi mäter ljudnivån gör vi oftast det vid bostadens fasad eller uteplats hos den som klagat.

Byggbuller brukar låta ganska högt men förekommer oftast under en begränsad tid. Utdragna och höga störningar regleras med särskilda riktlinjer.

Vindkraftverk ger ofta ett dovt buller som blir mer störande om det innehåller toner.

När vi bedömer buller använder vi de nationella riktlinjer som finns. De anger vilka ljudnivåer som inte bör överskridas. Riktlinjerna är olika för olika typer av buller. Om riktlinjerna överskrids kan Höganäs kommun kräva att den som bullrar vidtar åtgärder för att dämpa sitt buller.
Du kan läsa mer om råd och riktlinjer för buller på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplatser.

Det kan vara svårt att avgöra om bullret ligger nära de riktvärden som gäller eller överskrider dem. Vi gör då en inledande bullermätning för att bilda oss en uppfattning om ungefär vilken nivå bullret ligger på.
I nästa steg kan den som är ansvarig för bullret behöva låta göra en fördjupad bullermätning eller en bullerberäkning för att visa att bullret är lägre än de riktvärden som gäller.

När vi på miljöavdelningen får in ett klagomål om buller öppnar vi ett ärende. När du kontaktar oss är det bra om du själv har skrivit upp hur ofta och hur länge du störs och hur bullret varierar. Ofta åker den som handlägger ditt ärende själv ut och lyssnar.

Om vi kommer fram till att bullret inte räknas som en störning i lagens mening, avslutar vi ärendet. Du kan överklaga ett sådant beslut till Länsstyrelsen.

Om störningen bedöms vara stor vänder vi oss till den som är ansvarig för bullret. Det kan vara den som driver ett företag, ordnar konserter eller är ansvarig på annat sätt. Vi meddelar att bullret måste minska, till exempel genom en ombyggnad eller genom att verksamheten måste upphöra vissa tider på dygnet.

Den som är ansvarig för bullret får då möjlighet att själv välja hur bullret ska minska. Det viktiga är att bullret sänks tillräckligt inom rimlig tid. När vi har avslutat ärendet kan beslutet överklagas till Länsstyrelsen. Den som bullrar brukar få stå för kostnaden för handläggningen av ärendet.

Prata med den som stör dig. Vänta sedan ett tag och se om störningarna upphör. Om du störs regelbundet och bor i flerbostadshus bör du även kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse.

Fortsätter du att bli störd eller om ljudet kommer från en okänd bullerkälla kan du kontakta miljöavdelningen på Höganäs kommun.

Tänk på att hög musik som beror på fester och liknande i allmänhet är något du bör vända dig till polisen med. I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, steg eller vattenledningar. Dessa får i många fall accepteras.

Den som bullrar så att det stör, ska visa hänsyn och göra vad som är rimligt för att minska bullret.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: