Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel i trädgården

Flera bekämpningsmedel har förbjudits - och om du har kvar dessa i något förråd är det bäst att du gör dig av med dem. Annars riskerar du att skada våra viktiga bin, den biologiska mångfalden och din trädgård.

I oktober 2021 förbjöds flera bekämpningsmedel för användning i privata trädgårdar. Det gäller medel som har följande verksamma ämnen:

 • glyfosat
 • pyretriner
 • flupyradifuron
 • acetamiprid

Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. I ditt trädgårdsförråd har de kanske namn som börjar med:

 • Roundup
 • Pyretal
 • Rapton
 • Spraits
 • Provanto
 • Substral

Titta på Kemikalieinspektionens lista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se exakt vilka produkter förbudet gäller.

Växtskyddsmedlen kan fortfarande finnas i butiken. Fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.

Om du kvar några av de förbjudna växtskyddsmedlen hemma bör de hanteras varsamt.

Lämna dem i sin originalförpackning på en miljöstation eller bemannad återvinningscentral. Om medlet lämnas i annan förpackning är det viktigt att skriva på vad det innehåller.

Om du behöver använda växtskyddsmedel ska du förhindra att det sprids till andra områden än där det är avsett.

 • Endast de produkter som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas i Sverige. I registret över bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du kontrollera om medlet är godkänt, vilken klass det tillhör och hitta annan information.
 • Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel i klass 3.
 • Allmänkemikalier som salt, såpa eller vinäger får endast användas för bekämpning om de är godkända för användningen. Till exempel får du inte att använda salt för att bekämpa ogräs. Jordbruksverket har samlat en lista på allmänkemikalier får användas för växtskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Du får, som privatperson, inte föra in växtskyddsmedel i Sverige från andra länder. Det gäller även det du köper via e-handel.
 • Läs alltid på förpackningen om vad som gäller för just det medel som du ska använda. Information finns även i Kemikalieinspektionens sökfunktion Bekämpningsmedelregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Bekämpningsmedel ska förvaras oåtkomligt för barn. Skydda barn och djur genom att inte använda bekämpningsmedel där de vistas.
 • Förvara bekämpningsmedel i ett tätt utrymme, med möjlighet till uppsamling vid spill eller läckage. Överblivet kemiskt bekämpningsmedel slängs som farligt avfall på en miljöstation eller bemannad återvinnings central.
 • Spä ut, blanda eller fylla på kemiska bekämpningsmedel ska du göra på en hårdgjord yta med möjlighet till uppsamling. Undvik att göra det på underlag som grusgångar eller obevuxen mark.
 • Använd det kemiska bekämpningsmedlet med försiktighet och undvik att det sprids på andra ställen än där du tänkt dig. Du ska hålla ett skydds-avstånd på två (2) meter till dagvattenbrunnar och diken, sex (6) meter till vattendrag och 12 meter till egen och andras dricksvattentäkter. Tänk på att hård blåst, spridningsmetodens precision och omgivningen kan göra att du behöver öka avståndet.
 • Bor du i inom ett vattenskyddsområde behöver du söka tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Om olyckan är framme

Vid olyckor då en större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut, ska Räddningstjänsten och miljöavdelningen i Höganäs kommun omedelbart kontaktas. Läs mer om hur du hanterar kemikalier säkert på Kemikalieinspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att skydda människors hälsa och miljön är det nu förbjudet att använda de flesta kemiska bekämpningsmedel hemma i din trädgård eller på dina krukväxter. Du får bara använda ämnen som bedöms ha begränsade risker för vår miljö och människors hälsa. Om du ska använda kemiska bekämpningsmedel är det viktigt att du använder de som är godkända i Sverige och på ett sätt som inte skadar miljön.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter från skadedjur och sjukdomar. En del växtskyddsmedel innehåller miljöfarliga ämnen och är därför svåra för naturen att bryta ner. De riskerar att skada miljön och påverka människors hälsa negativt. Därför är de flesta kemiska bekämpningsmedlen nu förbjudna att använda i hemmiljö.

Områden där användning av växtskyddsmedel har förbjudits är:

 • i tomter kring bostadshus
 • i trädgårdar
 • på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • i koloniträdgårdar
 • i växthus
 • på växter inomhus

Medel som innehåller verksamma ämnen med låg risk att skada miljön eller människor är undantagna från användningsförbudet. Det är till exempel medel som innehåller:

 • ättika
 • pelargonsyra
 • järnfosfat

På Kemikalieinspektionens hemsida finns en lista på undantagna ämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är viktigt att medel som kan skada bin också slutar användas inom jordbrukssektorn. En tredjedel av våra vilda bin är hotade och en stor anledning till det är de kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket. Det får konsekvenser för den biologiska mångfalden och för vår matproduktion.

Pollinatörer som vilda bin pollinerar majoriteten av de grödor vi äter, och baserat på den genomsnittliga svenskens matintag är var tredje tugga beroende av ekosystemets naturliga pollinering. Vill man som privatperson hjälpa bina är det en bra idé att köpa ekologiska produkter som främjar den biologiska mångfalden, utöver att rensa ut de numera förbjudna bekämpningsmedlen ur förrådet.

Om du slutar med bekämpningsmedel gynnar du inte bara bina utan får också en mer artrik och levande trädgård på köpet. Vi har samlat några bra tips för hur du undviker bekämpningsmedel och samtidigt får en prunkande trädgård där bin och växter trivs.

 • Låt naturen ta plats

Skillnaden på ogräs och prydnadsblommor avgörs av oss människor. Fundera över om du verkligen måste ta bort allt ogräs, många av dessa är bra mat för bina! Varför inte tillåta fler arter i din gräsmatta och låta en del av den bli till en blommande äng?

 • Tänk på växtföljden

Odla inte samma sak på samma plats år efter år. Att variera vad du odlar gör nytta på flera sätt. Det minskar trycket från sjukdomar och skadedjur och näringsförhållandena blir bättre. Olika växtarter har nämligen olika näringsbehov, så variation ger ett mer effektivt näringsutnyttjande och förebygger utarmning av jorden.

Samodling, att odla flera växter ihop, kan också gynna både bin och nyttodjur samtidigt som det kan förebygga skador och sjukdomar.

 • Använd mekanisk bekämpning

Rensa ogräs för hand. Ta bort ogräset med en hacka eller maskrosjärn, kratta grusgången och låt bli kemikalierna. Börja med ogräsrensningen tidigt på säsongen så blir det mer effektivt, och upprepa under sommaren. Men kom ihåg att spara vissa blommande partier så att bina har mat.

För stora partier kan du använda markduk att täcka över med under en säsong och på så sätt kväva ogräset.

Använd dig av finmaskigt nät över kålodlingarna. Kål är populärt bland larver från exempelvis kålfjäril, men larverna kan göra stor skada på kålen. Med ett nät håller du larverna borta.

 • Lita på naturen

Att sluta använda kemikalier gynnar också nyttodjuren, alltså djur som livnär sig på skadedjuren. Ett klassiskt exempel är nyckelpigan, som äter bladlöss. Även blomflugans larver livnär sig på bladlöss. Den vuxna blomflugan är dessutom en bra pollinatör och gynnas av samma åtgärder som bina. Med lite tålamod får du alltså gratis hjälp mot skadedjuren och en rikare biologisk mångfald i trädgården.

 • Vattna

En del problem i trädgården kan du lösa med hjälp av vanligt vatten. Har myrorna bosatt sig på fel ställen? Vattna upprepade gånger så flyttar de. Myror gillar nämligen när det är torrt. Med hjälp av en vattenstråle kan du spola bort vissa skadedjur, till exempel bladlöss, från plantorna – helt giftfritt.

 • Gödsel

Sluta med konstgödsel. Välj istället kompost eller stallgödsel. Det har mindre klimatpåverkan och organiskt material har många positiva effekter för jordens struktur. Använder du egen kompost håller du dessutom näringen i ett kretslopp i din egen trädgård. Ställen där det växer ängsblommor ska inte gödslas alls utan hållas så näringsfattiga som möjligt.

Lycka till med din trädgård!

Kemiska bekämpningsmedel ska användas med stor försiktighet. Endast de medel som är godkända av Kemikalieinspektionen får användas i Sverige. För att få bort oönskade växter, skadedjur eller svampangrepp i trädgårdar eller på krukväxter finns det andra metoder du kan använda.

Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har du tabeller som sammanfattar vilka verksamma ämnen som undantas från regeringens förbud mot användning av växtskyddsmedel i vissa områden. Förbudet och undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: