Luftkvalitet, luften utomhus och tomgångskörning

Vår omgivning och luften vi andas är en stor källa till miljörelaterade hälsorisker för människor. Utomhus är det främst föroreningar från vägtrafiken som påverkar oss. Inomhusmiljön påverkas främst av byggnadsmaterial, radon och brister i ventilation.

Den största källan till luftföroreningar i Höganäs och i många andra tätorter är trafiken – både vanliga bilar och tung trafik. Rök från vedeldning bidrar också till luftföroreningar inom vissa områden men även industrier samt båttrafik.

Höganäs kommun ingår i Skånes Luftvårdsförbund som utför mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Skåne. Beräkningar för Höganäs kommun visar att nivåerna av luftföroreningar ligger under de nationella miljökvalitetsnormerna.

Mer information om detta finns på Skånes Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även samtliga årsrapporter för Höganäs kommun vad gäller kontrollen av luftkvaliteten inom samverksområdet Skåne.

Många luftföroreningar påverkar människors hälsa negativt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten.

Luftföroreningar bidrar också till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. De kan också smutsa ner eller skada fastigheter, vegetation och grödor. De största källorna till luftföroreningar är vägtrafik och uppvärmning. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser. Mer information om detta på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inomhus kan luftkvaliteten påverkas av bostadens ventilation eller material i byggnaden.

Förekomst av ädelgasen radon kan vara ett hälsomässigt problem i bostäder Öppnas i nytt fönster.

Du får låta ett fordon gå på tomgång maximalt i en minut. Att gå på tomgång ger onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem.

Tomgångskörning regleras i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna säger att:

"Inom område med detaljplan får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst en minut."


Tomgångskörning med miljöklassade fordon är också miljöbovar då man slösar på gas eller el. Ljus och ljud från fordonet kan störa vid tomgångskörning oavsett miljöklassning.

  • om trafiken gör att du måste stanna till exempel i en bilkö,
  • för fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Undvik tomgång och speciellt när fordonet är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast.


Katalysatorn fungerar inte när motorn är kall. Avgaserna går orenade rakt ut i luften som du andas in. De går även in genom ventilationen i bostäder och förskolor med mera. Avgaserna kan vara skadliga för hälsan eftersom de kan orsaka allergiska reaktioner och luftrörsproblem. Tomgångskörningen kan dessutom störa grannar genom buller och ljus in i deras bostäder.

Att starta ditt fordon på ett bra sätt tjänar både du, miljön och din ekonomi på. Här får du några tips på vad du kan tänka på.

  • Skrapa rutorna innan du startar motorn. Då sparar du bränsle och slipper andas in de giftiga avgaserna.
  • Motorvärmare är en bra investering för både ekonomin och miljön. Den gör motorn varm och minskar bränsleåtgången och därmed avgaserna.
  • Kupévärmare kan vara bra att skaffa sig om man startar motorn tidigare för att få upp värmen inne i fordonet.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: