Radon i bostäder

Radon är ett radioaktivt ämne som förekommer naturligt i marken. Förhöjda radonhalter inomhus kan dock leda till att du blir allvarligt sjuk.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Du kan bara upptäcka det genom att mäta.

Du kan kontakta miljöavdelningen i Höganäs kommun om du vill veta mer om hur du ska göra. Miljöavdelningen har även ett register över fastigheter som redan har kontrollerats. Det kan vara bra att kontrollera i registret innan du köper en bostad.

I Höganäs finns få hus med höga radonhalter. Och i de fall som halterna är höga, beror det oftast på byggnadsmaterialet. Trots detta bör du kontrollera ditt hus om du inte redan har gjort det.

Radonhalten i en byggnad mäts i Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter luft). Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³

Om du inte har kontrollerat radonhalten i din bostad bör du göra det. Om du vet att ditt hus har eller har haft förhöjd radonhalt bör du göra mätningar vart femte år. Tänk på att du bör göra mätningen under vinterhalvåret.

Mätningarna görs med hjälp av spårfilmer som du kan beställa av ackrediterade analyslaboratorier. Spårfilmerna ska vara placerade i huset under två månader i perioden oktober till april. Under tiden som mätningen pågår bör du bo och leva som vanligt i huset.

Vid en husaffär är det ofta ont om tid, och det finns inte alltid tid att göra en riktig mätning med spårfilm. Du kan då mäta under en kortare period och under annan årstid, till exempel en vecka under sommaren. Sådana mätningar ger endast ett grovt besked om radonhalten i huset. Därför bör du följa upp mätningen genom att göra en korrekt långtidsmätning senare.

När du gör en korttidsmätning är det mycket viktigt att spårfilmerna är helt nya. Annars kan bakgrundsstrålning påverka och ge ett osäkert resultat. Därför ska du alltid beställa nya filmer direkt från ett mätlaboratorium.

Blå lättbetong uppvisar alltid en högre gammastrålning än annat byggnadsmaterial. Du kan därför genom att mäta gammastrålningen uppskatta hur stor risken är att det finns radon i huset.
Från vanligt tegel eller betong är gammastrålningen kring 0,2 - 0,3 µSv/h (mikrosievert per timme), medan strålningen från blåbetongen ligger över 0,3 µSv/h.

Följande kan avge radon till inomhusluften

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, som tillverkades mellan 1929 och 1975, är ett alunskifferbaserat, radiumhaltigt byggnadsmaterial som avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Om det har använts i både inner- och ytterväggar kan det orsaka höga radonhalter.

Om huset inte är tillverkat mellan 1929 och 1979, och inte är till- eller ombyggt, är risken liten att det finns blå lättbetong i det.
Om huset är byggt mellan 1929 och 1979 och om du misstänker att det kan finnas blå lättbetong i det, kanske det går att knacka fram materialet på något ställe. Är materialet inte tydligt grå/blått är det inte farligt. Vit lättbetong användes till exempel parallellt med den farliga betongen. Observera även att det länge har använts andra typer av lättbetong som är grå - men som inte innehåller radon.
Ett annat sätt att undersöka vad huset är byggt av är att göra en gammamätning.

Det är viktigt att komma ihåg att en kontroll av byggnadsmaterialet är en mycket mindre tillförlitlig metod än en radonmätning.

I marken finns alltid en viss mängd radongas. Om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät kan radonhaltig luft sugas in i huset.

I Höganäs kommun anses risken för markradon vara liten, delvis tack vare de täta leror som täcker en stor del av kommunen. Trots detta har vi funnit ett litet antal hus med markradon i Höganäs.

Radonförande hushållsvatten kan avge radon till inomhusluften. Radonhalten i det kommunala hushållsvattnet är låg. Vatten från grävda brunnar på landsbygden innehåller inte heller höga radonhalter eftersom vattnet luftas i brunnen.

Djupborrade brunnar kan teoretiskt ge vatten med hög radonhalt. I Höganäs har därför ett tiotal borrade brunnar i lägen där risken för hög radonhalt borde vara högst kontrollerats. Radonhalten var dock låg i alla de kontrollerade brunnarna.

Vi rekommenderar att du kontrollerar radonhalten i luften i din bostad innan du funderar över radonhalten i vattnet. Om du inte har radon i luften har du det förmodligen inte heller i vattnet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: