Park- och naturvård

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen ger dig kunskap om naturvärden och naturvårdsfrågor och är dessutom en källa till inspiration. Här kan du välja mellan 100 olika naturområden runt omkring på Kullahalvön.

Grönplan

I december 2020 klubbades Höganäs nya grönplan igenom i kommunstyrelsen. Grönplanen är ett långsiktigt planeringsdokument för att bland annat nå en sammanhållen grönstruktur i kommunen. Genom grönplanen är målet också att stärka de biologiska och sociala värdena.

Träd

Träd räknas som fast egendom enligt svensk lag. Detta innebär att trädet tillhör den som äger marken.

Om du har synpunkter på, eller vill ha bort träd som står på kommunal park- eller naturmark, till exempel om de står alldeles intill din tomt eller om de ser sjuka eller döda ut, ska du göra en trädfällningsansökan

Arbete i parkmark

Det finns riktlinjer och regler hur ett arbete i parkmark måste gå till Reglerna gäller för arbeten som innefattar schakt, fyllning och markbearbetning i parkmark.

Invasiva arter

En invasiv art en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: