Park- och naturvård

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Höganäs. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Naturvårdsplan

Naturvårdsplanen ger dig kunskap om naturvärden och naturvårdsfrågor och är dessutom en källa till inspiration. Här kan du välja mellan 100 olika naturområden runt omkring på Kullahalvön.

Grönplan

I december 2020 klubbades Höganäs nya grönplan igenom i kommunstyrelsen. Grönplanen är ett långsiktigt planeringsdokument för att bland annat nå en sammanhållen grönstruktur i kommunen. Genom grönplanen är målet också att stärka de biologiska och sociala värdena.

Träd räknas som fast egendom enligt svensk lag. Detta innebär att trädet tillhör den som äger marken.

Om du har synpunkter på, eller vill ha bort träd som står på kommunal park- eller naturmark, till exempel om de står alldeles intill din tomt eller om de ser sjuka eller döda ut, ska du fylla i blanketten Trädfällningsansökan Höganäs , 121 kB..

Höganäs kommun är väldigt restriktiv mot att fälla friska träd eftersom de är mycket värdefulla för miljön. Att träden skuggar, skymmer utsikt eller fäller sina löv på din tomt är synpunkter som normalt inte beaktas.

Om du gör åverkan på eller fäller ett träd som inte står på din egen mark kan du bli skadeståndsskyldig för trädets hela värde. Ett normalt värde för ett friskt eller relativt friskt träd kan ligga på runt 50 000 SEK. Ett gammalt träd eller ett extra värdefullt träd kan kosta betydligt mer.

Arboretet - trädgivarkampanj

År 2007-2008 planterade Höganäs kommun träd i vårt uppskattade arborete* vid Kullagatan. Idag finns där ungefär 60 träd med information om trädets namn. Redan idag är platsen väl värt ett besök men förhoppningen är att det i framtiden kommer att finnas flera hundra trädarter.

I anslutning till arboretet finns en informationstavla med information om arboretets struktur, dess tillkomst, information om träden med mera.

  • Arborete är en trädplantering som är vetenskapligt inrättad

Träden i Arboretet är sponsrade av privatpersoner eller föreningar. Det finns i dagsläget inget politiskt beslut att fortsätta plantera sponsrade träd i Arboretet. Vi har dock en intresselista för eventuella framtida planteringar.

Arbete i parkmark

Det finns riktlinjer och regler hur ett arbete i parkmark måste gå till Reglerna gäller för arbeten som innefattar schakt, fyllning och markbearbetning i parkmark.

Invasiva arter

En invasiv art en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: