Arbete i parkmark

Anvisningar för arbeten som innefattar schakt, fyllning och markbearbetning i parkmark

Grävtillstånd ska alltid vara godkänt innan arbeten kan påbörjas. Vid akuta arbeten meddelas kommunens stadsmiljöavdelning i efterhand.

Avverkning av träd och buskage får ej ske utan tillstånd. Ersättning kommer att krävas för skada på gräs, planteringsytor och träd till följd av arbetena. Skador på träd värderas och kostnadsregleras enligt gällande värderingsunderlag och utförs av stadsmiljöavdelningen eller dess representant. Erforderlig beskärning av träd och buskage skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Finns inte kunskapen hos entreprenören kan stadsmiljöavdelningen hjälpa till på entreprenörens bekostnad.

Endast hårdgjorda ytor får användas som parkerings och upplagsplats. Jordpackning (avsiktligt eller oavsiktligt) i parkmark ska undvikas. Har packskada uppstått luckras jorden innan den återställs till det skick den hade innan arbetet påbörjades. Hjulspårsskador ska luckras innan de återställs. Luckringsdjupet är beroende på skadans omfattning. Tunga fordon/maskiner ger djupare skada än lätta fordon. Lastbilar ger omfattanden jordpackningsskador och ska hållas utanför parkmark. Väderlek och årstid påverkar skadornas omfattning. För att undvika packskador se AMA anläggning BCB.44. Kontakta stadsmiljöavdelningen då arbetena är slutförda.

Vid grävning i gräsmatta kan befintlig jord användas vid återställning. Jorden får inte ha blivit skadad. Gräset återställs genom grässådd eller färdigt gräs (utförande enl AMA anläggning 13). Befintligt gräs, som grävts upp vid schaktningsarbeten på platsen, kan användas under förutsättning att det är grönt. Inga stenar eller grovt grus för förekoma i gräsytan.

Handschaktning skall utföras i anslutning till rotsystem. Maskinschaktning får inte utföras närmaren än 1 meter utanför trädkronans droppkant. Går inte det bör man överväga tunnling/tryckning av ledning. Trädrötter kan förekomma flera meter utanför trädets droppkant. Avslitna och/eller skadade rötter får inte förekomma. Alla rötter mellan 10 - 50 mm i diameter som berörs av schakten skall klippas eller sågas. Vid kapning och beskärning av rötter skall snitten ligga rakt och jämnt.

Grövre rötter (<50 mm) får ej kapas. Rötter får ej utsättas för torka eller kyla (frosttorka). Vid friläggning av rötter skall rötterna täckas/skuggas med säckväv eller liknande material. Täckningsmaterialet skall hållas fuktigt. Befintliga buskar/perenner grävs upp och jordslås för att kunna återplanteras vid arbetenas slut. Går inte det ska de ersättas med likadant växtmaterial (sort och storlek) som före arbetena. Erforderlig skötsel och vattning under arbetet ombesörjes av entreprenören om inte något annat avtalats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: