Ansök om bygglov

I de flesta fall behöver du söka bygglov eller göra en anmälan när du ska bygga till, bygga nytt eller ändra en byggnad. Du kan även behöva ansöka om lov för rivnings- eller markarbeten.

Sök ditt bygglov i god tid

För att få en snabbare och smidigare handläggning av ditt bygglov är det viktigt att ansöka i god tid, gärna under höst- och vinterperioden då det är färre ansökningar. Du bör bifoga rätt handlingar direkt i e-tjänsten för att underlätta processen.

Handlingstid - Hur lång tid tar det tills jag får ett beslut?

Normalt sett får du beslut inom tio veckor efter att alla handlingar är komplett och korrekt ifyllda. Vid komplicerade ärenden kan handläggningstiden förlängas med upp till tio veckor till, totalt 20 veckor. Cirka 70 procent av ärendena får beslut inom tre veckor efter att de är komplett.

Om du endast behöver göra en anmälan för din åtgärd, förväntas du få beslut inom fyra veckor. Vid komplicerade ärenden kan handläggningstiden förlängas med upp till fyra veckor, totalt åtta veckor.

Handläggningstid

Om din ansökan inte är komplett kommer du att meddelas om detta inom tre veckor och du kommer att bli ombedd att komplettera med saknade handlingar. Handläggningstiden räknas från det att din ansökan kom in till oss, om vi inte har kontaktat dig inom tre veckor.

Om handläggningstiden överskrids har du rätt till en sänkt avgift. Avgiften minskas för varje vecka som passerar. Du kommer att få information om eventuell sänkt avgift i ditt beslut.

Faktorer som påverkar handläggningstiden:

  • En komplett ansökan leder till kortare handläggningstid.
  • Om åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser eller ligger utanför detaljplanelagt område kan grannar och andra berörda få möjlighet att yttra sig, vilket förlänger handläggningen.
  • Vissa ärenden beslutas vid Byggnadsnämndens sammanträde som äger rum en gång per månad.
  • Om åtgärden är utformad så att utseendet på den är anpassad till byggnaden och området går handläggningsprocessen fortare.
  • Flest ansökningar kommer in under våren och det är högre arbetsbelastning för handläggarna under den här tiden. Ärendets svårighetsgrad spelar också roll.

Komplettera ditt ärende

Om du behöver komplettera ditt ärende gör du det enklast i e-tjänsten eller genom att mejla till kommunen@hoganas.se. Glöm inte att ange ärendenummer för lättare hantering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: