Lediga tomter

Höganäs kommun har lanserat sin digitala tomtkö. Om du ställer dig i Höganäs kommuns tomtkö kan du delta i fördelningen av tomter som förmedlas av kommunen.

Står du redan i tomtkön behöver du inte göra någonting eftersom du placeras i den nya tomtkön automatiskt.

Viktig information om anmälan och regler

När du har hittat den eller de tomter som du är intresserad av skickar du ett mejl till Bashir Chikho där du anmäler ditt intresse.

OBS!

Det är viktigt att du som står i Höganäs kommuns tomtkö loggar in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och går vidare till "Mina uppgifter". Där ska du uppdatera dina uppgifter och lägga till en e-post.

Utan en registrerad e-post kan vi inte kommunicera med dig!


För att kunna köpa en kommunal tomt behöver du stå i den kommunala tomtkön. Det gör du genom att använda Höganäs kommuns nya e-tjänst för den kommunala tomtkön.

Du registreras i tomtkön den dag som din ansökan kommer in till kommunen. Observera att du som söker ska ha fyllt 18 år. Äkta makar samt sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande. Tomtköavgiften är 250 kronor per kalenderår. Regler för tilldelning av kommunala tomter kan du läsa mer om i fliken "Regler för tilldelning av obebyggda tomter".

Notera att du måste vänta fem år innan du kan ställa dig i tomtkön igen om du har köpt en kommunal tomt.

Behöver du hjälp med e-tjänsten ovan kontakta gärna Höganäs kommuns servicecenter.

Skulle du vilja gå ur tomtkön gör du detta enklast genom att logga in på Höganäs kommuns hemsida och gå till "Mina sidor", sedan vidare till "Mina köplatser", hittar "Höganäs kommuns tomtkö" och slutligen väljer du "Visa köplats". Väl inne skrollar du ner och trycker på den röda knappen "Gå ur kön".


Det kommunala tomtköregistrets uppbyggnad

 • Sökanden registreras i den kommunala tomtkön den dag som komplett ansökan skickas in via e-tjänsten för .
 • Sökanden ska vara fyllda 18 år.
 • Registreringsavgiften utgör 250 kronor inklusive moms per sökande och kalenderår. Du betalar 250 kronor oavsett när på året du ställer dig i tomtkön.
 • Sökanden är skyldig att omgående, i e-tjänsten ändra inträffade förändringar i förhållande till personuppgifter .
 • Tomtköplats får inte överlåtas.
 • Sökanden som tilldelats tomt genom kommunens försorg får på nytt anmäla sig till tomtkön tidigast 5 år efter det att denne har tilldelats kommunal tomt. Om särskilda skäl finns kan kommunstyrelsen medge att registrering får ske tidigare.
 • Tomterna som tilldelas genom tomtkön är endast för permanent boende.

  Avregistrering av sökande
  Sökanden avförs från den kommunala tomtkön

  a) om sökanden tilldelats en tomt,
  b) om den årliga registreringsavgiften inte inbetalas i tid,
  c) om sökanden inte besvarar en begäran om kompletteringar till registret,
  d) om kontaktuppgifterna inte stämmer med de som angivits till kommunen.

  För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande.

  Fördelningsregler
 • Som allmänt villkor för tilldelning krävs, att sökanden personligen utnyttjar tomt för permanent boende.
 • Vid fördelning av tomt gäller, att sökanden placeras i turordning efter registreringsdatum samt att äkta makar och sammanboende med gemensam bostad behandlas och registreras som en sökande.
 • Om erbjudna tomter inte är sålda efter att samtidiga i tomtkön fått erbjudande om köp annonseras tomten ut på kommunens hemsida.
 • Kommunstyrelsen har rätt att sälja enstaka tomter genom anbudsförfarande utanför tomtkön.
 • Beslut i förtursfrågor beslutas av kommunstyrelsen.

 

När det finns kommunala tomter lediga till försäljning blir du som är registrerad i tomtkön informerad. Detta sker genom e-tjänsten.

När kommunen lanserar nya tomter som tidigare inte har erbjudits någon i tomtkön eller tomter som har erbjudits men som inte har förvärvats, kan kommunen erbjuda de som står i tomtkön dessa tomter.

Under en bestämd tid har du som står i tomtkön möjlighet att fylla i en speciell intresseblankett där du rangordnar de tomter som du vill ha. Blanketten är digital och ska skickas till Bashir Chikho Den tomt du helst önskar rangordnar du som nummer 1, den du önskar i andrahand som nummer 2 o.s.v.. Lägst siffra anger alltså högst prioritet.

Inkommer intresseblankett med intresse för samma tomt av olika personer tilldelas tomten den person som i tomtkön har lägst könummer.

Reglerna ovan gäller under en i begränsad tid som meddelas i utskicket. Inkommer intresse för en tomt innan eller efter de i utskicket angivna datumen tillämpas regeln ”först till kvarn”.

Lediga tomter


Blossalyckan ligger i Arilds södra del och ingår i Kullaberg- och Krapperupsområdet som innehåller kulturhistoriska värden av riksintresse. Tomterna på Blossalyckan är belägna cirka 300 meter från havet, på en platå med en storslagen utsikt över Skälderviken. En gångstig från bostadsområdet leder till badplats och de äldre delarna av Arild.

Arild är ett gammalt fiskesamhälle som vackert är beläget vid foten av Kullaberg. En småskalig kvartersatmosfär som kännetecknas av bebyggelse med detaljer för trä, spröjsade fönster och branta takvinklar omfamnar byns hjärta, Arilds hamn. På smala gator samsas bilister, cyklister och fotgängare. Den närbelägna naturen har många aktiviteter att erbjuda. Det är nära till kollektivtrafik och i grannbyn Brunnby finns skola och närbutik.

Ett kvalitetsprogram för Blossalyckan har upprättas av Höganäs kommun för att säkerställa kvalitén på områdets tomter, byggnader och allmän platsmark samt för att bebyggelsen ska passa in i Arilds befintliga bymiljö och fiskeläge. Ny bebyggelse ska spegla det gamla Arild med en modern prägel i rätt skala, materialval och färgsättning.

Vad får byggas på Blossalyckan?

 • Antal våningar: Enbostadshus i ett plan med inredd vind. Tomten kan kompletteras med garage och uthus.
 • Största byggnadsarea: 35 procent av tomtarean dock högst 185 kvadratmeter, varav uthus får utgöra högst 45 kvadratmeter.
 • Maximala husbredd: 7 meter.
 • Högsta tillåtna byggnadshöjd: 3,5 meter.

Mer information om byggnation finns i detaljplanen , 3.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Mer information om kvalitetsprogrammet framtaget för Arilds södra del, Blossalyckan kan du läsa här.

Tomter till salu:
Flundrarp 8:161: 660 kvm Pris: 850 000 kronor (SÅLD)

Tomterna erbjuds till sökande i Höganäs kommuns tomtkö. Om du är intresserad av någon av tomterna ska du skriva till Bashir Chikho på Bashir.Chikho@hoganas.se. Skriv vilka tomter du är intresserad av att förvärva så kontakar han dig för vidare hantering.

Fördelning av tomterna sker enligt gällande regler för kommunens tomtkö. För mer information läs i fliken så fördelar vi lediga tomter.


I utkanten av norra Nyhamnslägem mot Eleshult, finns en ledig tomt där du som står i Höganäs kommuns tomtkö nu kan lämna in en intresseanmälan om att köpa.

Vad får byggas på tomten?

 • Det får endast byggas friliggande hus med ett våningsplan där högsta
 • byggnadshöjden uppgår till 3,5 meter.
 • Det utvändiga bredden på enbostadshus får högst vara 8 meter. Med 40 grader som minsta taklutning och 50 grader som högsta.

Mer information om byggnation finns i detaljplanen , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Tomter till salu:
Eleshult 8:49: 775 kvm Pris: 700 000 kronor (SÅLD)

Tomterna erbjuds till sökande i Höganäs kommuns tomtkö. Om du är intresserad av någon av tomterna ska du skriva till Bashir Chikho på Bashir.Chikho@hoganas.se. Skriv vilka tomter du är intresserad av att förvärva så kontakar han dig för vidare hantering.

Fördelning av tomterna sker enligt gällande regler för kommunens tomtkö. För mer information läs i fliken så fördelar vi lediga tomter.


Du som står i Höganäs kommuns tomtkö har nu möjlighet att lämna in en intresseanmälan om att köpa någon av de sju tomterna i Steglinge, Höganäs som erbjuds till försäljning.

I östra delen av Höganäs där staden möter landet ligger Steglinge. Här bor du naturnära med goda möjligheter för rekreation i form av motion och spontana naturaktiviteter. I närheten finns även förskola och vårdcentral. De nya tomterna är en förlängning av den befintliga bebyggelsestrukturen söder om området och tomterna angörs via en förlängning av Sjöcronavägen.

Vad får byggas på tomterna i Steglinge?

 • Detaljplanen ger en rätt att på respektive tomt bygga ett enfamiljshus.
 • Högsta nockhöjd är 8 meter och hösta byggnadshöjd är 4 meter. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter. Byggnaderna får tillsammans uppta en maximal byggnadsarea om 30 procent av fastighetsarean. Den totala byggnadsarean för enfamiljshus får dock inte överstiga 200 kvm.
 • Takkupor och frontespiser får anordnas upp till en 1/3 av taklängden per bostadsenhet utan att angiven byggnadshöjd påverkas.
 • Huvudbyggnad och komplementbyggnad ska, om ej sammanbyggda och där inget annat anges, placeras minst 4,5 meter respektive 0,5 meter från fastighetsgräns. Angöringssida på garage och carport ska placeras minst 6 meter från gata.
 • Ingen byggnation med mindre än +3 m.ö.h färdig golvhöjd får medges. Endast källarlösa hus får medges.

Mer information om byggnation finns i detaljplanen , 8 MB..

Övrig information om tomterna

 • Tillträde till tomterna kan ske omgående.
 • Köpare är medveten om att tomterna ligger nära jordbruksmark som brukas och att Steglinge Gård har sin verksamhet i närheten.
 • Anläggande av gata, vatten och avlopp är klart och färdigställande kvarstår. Höganäs kommun ansvarar för framtida drift och underhåll av gatan. Tomterna är markerad på plats. Mått på tomterna framgår av förrättningskartan , 916.5 kB, öppnas i nytt fönster..
 • Gata, el, fiber, VA- och dagvattenledningar kommer att vara utbyggt till tomtgräns när köpare tillträder sin tomt. Köparen ansvarar för att beställa anslutning av och betala anslutningsavgifter till respektive ledningshavare. Kostnad för anslutning till vatten, avlopp och dagvatten är cirka 110 000 – 120 000 kronor beroende på tomtstorlek.

Tomter till salu:
Gurkan 3: 866 kvm Pris: 1 350 000 kronor

Zooma in på kartan för att se tomterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tomterna erbjuds till sökande i Höganäs kommuns tomtkö. Om du är intresserad av någon av tomterna ska du skriva till Bashir Chikho på Bashir.Chikho@hoganas.se. Skriv vilka tomter du är intresserad av att förvärva så kontakar han dig för vidare hantering.

Fördelning av tomterna sker enligt gällande regler för kommunens tomtkö. För mer information läs i fliken så fördelar vi lediga tomter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: