Vad kostar bygglov?

Kostnaden för att handlägga bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder med mera står du som söker för.

Avgiften varierar beroende på flera olika faktorer och räknas ut för varje enskilt ärende. Faktorer som påverkar är bland annat vad du ska bygga, byggnadens utformning, hur stort du bygger, om det är inom eller utanför detaljplan, om åtgärden innebär avvikelse från detaljplanen, om det krävs tekniskt samrådsmöte och om mätavgifter tillkommer.

Här ser du några exempel på avgifter för de vanligaste åtgärderna. Avgifterna är inte exakta, utan ska ses som ett riktvärde för vad din ansökan kan komma att kosta.

Klicka på boxarna för att läsa mer om priser på kartor, bygglov, anmälan och dispens från kustskydd.

Avvikelser från detaljplanen debiteras med 20 % extra av granskningsavgiften. Planavgift kan tillkomma för åtgärder inom detaljplaner som är nyare än 1989.

Prisexempel

Nybyggnad av enbostadshus/fritidshus upp till 199 m²
Inklusive utstakning och lägeskontroll

Ca 35 000 - 50 000 kr

Nybyggnad av garage, förråd upp till 49 m²
Inklusive eventuell utstakning och lägeskontroll

Ca 5 500 - 10 000 kr

Nybyggnad av garage, förråd upp till 129 m²
Inklusive utstakning och lägeskontroll

Ca 20 000 - 30 000 kr

Tillbyggnad upp till 49 m²
Tex; uterum, garage, förråd, ökad bostadsyta
Inklusive eventuell utstakning och lägeskontroll

Ca 5 500 - 20 000 kr

Tillbyggnad upp till 129 m²
Inklusive utstakning och lägeskontroll

Ca 25 000 - 35 000 kr

Rivning

Ca 1 000 - 5 000 kr

Installation av eldstad (anmälan)

Ca 1 200 kr

Plank eller mur

Ca 1 800 - 2 600 kr

Attefallshus 25 m²
Inklusive eventuell utstakning och lägeskontroll

Ca 8 000 - 15 000 kr

Attefallstillbyggnad 15 m²
Inklusive eventuell utstakning och lägeskontroll

Ca 5 000 - 10 000 kr

Inglasning av en balkong

Ca 3 000 - 4 000 kr

Fasadändring

Ca 2 000 - 3 000 kr

Förhandsbesked

Ca 5 500 kr

Marklov

Ca 2 500 kr

Finns den åtgärd du tänker utföra inte med i listan ovan?
Här kan du hitta fler exempel.

Fast taxa , 20.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglovstaxa , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beställning av kartmaterial
Fullständig nybyggnadskarta: 7 392 kronor
Förenklad nybyggnadskarta: 3 696 kronor
Enkelt underlag för situationsplan – hämtas gratis här.

Avgift för ansökan om strandskyddsdispens är enligt gällande taxa ca 10 000 kr oavsett om den blir godkänd eller avslagen. Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen