Attefalls takkupa

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Attefallshus

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara ett bostadshus
 • det blir max två stycken takkupor på ditt hus inklusive befintliga takkupor.
 • kupan omfattar max halva takfallet.
 • takkupan inte innebär något ingrepp i eller beröra den bärande konstruktionen.
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det

Dessa handlingar behöver du för din attefallsanmälan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

 • vara i skala 1:400.
 • visa vad som ska byggas.
 • visa hur det som ska byggas ska vara placerat på tomten.
 • visa in- och utfarter.
 • visa parkering.
 • ange avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser.
 • baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus.

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa rumsindelningen sett uppifrån.
 • ange vad varje rum ska användas till, som till exempel sovrum, kök och så vidare.
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter.
 • beskriva köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga.
 • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt serviice center att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa konstruktionen.
 • visa grundläggningssättet.
 • visa rumshöjden.
 • visa bjälklagens placering.
 • visa takkonstruktionen.
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en konstruktionsbeskrivning. Exempel på konstruktionslösningar vi vill ha in är grundläggning, bärande stomme och takkonstruktion.

Checklista för dig som vill bygga nytt, ändra eller riva

Bock

För nästan all bebyggelse i Höganäs finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ja, ta mig till detaljplanerna

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra, sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

Upprätta din situationsplan på en tomtkarta i skala 1:400. Du hämtar enklast din tomtkarta på vår hemsida.

 Ja, ta mig till tomtkartan

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Du behöver plan-, fasad-, sektions- och konstruktionsritning. Se ritningsexempel.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Om ditt attefallshus ska användas som bostadshus måste du anlita en kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska ditt attefallshus användas som bostad eller vara isolerad behöver du behöver ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom. 

Läs mer om kontrollplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du placerar din attefallsåtgärd mindre än 4,5 meter från en av dina grannar behöver du själv ordna intyg om att din granne godkänner placeringen. Du behöver då få okej från alla som äger den fastigheten. Det bästa är om du låter alla berörda grannar signera alla handlingar för att visa att de godkänner placeringen.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Kommunen som äger den allmänna platsen anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en anmälan! anmäler genom att ladda ned en blankett och skicka in med dina handlingar via mail eller post.

Ja, ta mig till blanketten , 332.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att

 • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
 • Du måste ha fått slutbesked för att få ta byggnaden i bruk.
 • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö.
 • Om kraven för bygglovsbefriad åtgärd inte uppfylls måste du ansöka om bygglov.
 • Byggnadsnämnden kan kräva tekniskt samrådsmöte och/eller kontrollansvarig om den finner det nödvändigt.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: