Mur, plank och staket

Du behöver varken anmälan eller bygglov för att bygga ett staket upp till en höjd av max 1,2 meter. Det finns inga krav på genomsiktlighet för ditt staket, utan konstruktionen kan vara tät.

Plank och staket över 1.2 meter kräver bygglov. Mur kräver alltid bygglov oavsett höjd. Du kan också läsa mer om pergola och spaljé nedan.

Staket

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • Godtagbar sikt måste uppfyllas enligt nedan
 • Höjder för plank och murar mäts på högsta sidan, utsidan vid byggnation i tomtgräns. Vid sluttande mark räknas höjden i varje snitt från marken.
 • Enkel överliggare räknas inte in i höjden.
 • Om plank eller mur placeras i tomtgräns ska berörda grannar höras av kommunen.
 • Plank och mur ska uppföras med grundläggning på egen tomt, om inte åtgärden sker tillsammans med grannen.
 • Vid osäkerhet på var tomtgräns går, kan gränsvisning göras av
  Geodata-avdelningen (mot avgift). Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

Dessa handlingar behöver du för din bygglovsansökan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, dess byggnader och omgivningen ovanifrån (länk till situationsplan nedan).

 • vara i skala 1:400.
 • visa var staketen, planket eller muren ska placeras på tomten.
 • visa in- och utfarter.
 • ange längd och mått
 • baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus.

På fasadritningen beskriver hur ditt plank, mur eller staket kommer att se ut i genomskärning.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva hur staketet, planket eller muren ska se ut
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En sektionsritning visar en genomskärning av det du ska bygga från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa konstruktionen.
 • visa marknivå samt muren eller plankets höjd från lägsta marknivå

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Inom detaljplanerat omåde krävs bygglov för alla murar, inklusive stödmurar. Det krävs också bygglov för plank högre än 1,2 meter.

Undantag från bygglov gäller för mur/plank runt skyddad uteplats 3,6 meter ut från en- och tvåbostadshus, under förutsättningarna att höjden inte överstiger 1,8 meter och inte placeras närmare gräns än 4,5 meter (om grannen inte godkänner närmre)

Utanför detaljplanerat område krävs bygglov för de allra flesta murar. För plank gäller även här att upp till en höjd av 1,2 m är det bygglovsfritt.

Om en mur eller ett högre plank ändå är bygglovsfritt blir du underrättad i samband med ansökan. Vid byggnation närmare allmän väg än 12 meter krävs även tillstånd från väglagen som söks hos Trafikverket

Du behöver inte bygglov för spaljé om:

 • du vill sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som spaljé, stängsel, eller pergola
 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • du vill sätta upp spaljén vid en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.

Du behöver inte bygglov för pergola om:

 • sätta upp en luftig avgränsning utan täckande tak, som pergola, stängsel, eller spaljé och om pergolan placeras på marken.

Har din pergola någon form av täckande tak, till exempel markis eller segelduk och/eller en täckt vägg krävs alltid bygglov.

Du behöver inte bygglov för stängsel om:

 • Ett stängsel som är utformat med maskor, typ "Gunnebostängsel" kräver inte bygglov.

Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar, se bild nedan.

Vid byggnation i fastighetsgräns eller närmare än tillåtet ges grannar
möjlighet att yttra sig av kommunen.

Det kan vara bra att informera grannen att man ska börja bygga. Eventuella tvister som uppkommer mellan grannar vid bygget, kanske handlar det om förstörda växter faller utanför den myndighetsutövning som kommunen ansvarar för. Det kan vara bra att diskutera plankets utförande med grannen om det uppförs i tomtgräns.

Osäker på om detta gäller dig?

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan .

För nästan all bebyggelse i Höganäs finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ja, ta mig till detaljplanerna ->

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra, sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan. Tänk på att kartan ska vara noga måttsatt och visa tydligt var planket eller muren ska byggas.

Upprätta din situationsplan på en tomtkarta i skala 1:400. Du hämtar enklast din tomtkarta på vår hemsida.

 Ja, ta mig till tomtkartan ->

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Du behöver fasad och sektionsritning. Se ritningsexempel högre upp.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Det kan vara bra att informera grannen att man ska börja bygga. Eventuella tvister som uppkommer mellan grannar vid bygget, kanske handlar det om förstörda växter faller utanför den myndighetsutövning som kommunen ansvarar för.

Det kan också vara bra att diskutera plankets utförande med grannen om det uppförs i tomtgräns.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan, det gör du enklast via vår e-tjänst

Ja, ta mig till e-tjänst -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: