Rivningslov

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ibland rivningslov respektive marklov.

Inom detaljplanelagt område behöver du rivningslov om du ska riva delar av eller hel bygglovspliktig byggnad.

Du får inte börja riva byggnaden förrän vi har beviljat din ansökan. Dessutom ska eventuell rivningsanmälan och rivningsplan ha redovisats till och godkänts av byggnadsnämnden. Dessa krav kan även gälla inom områden med områdesbestämmelser.

Rivningslov gäller i två år från beslutet, men om åtgärden påbörjats inom denna tid gäller lovet i fem år.

Ansök rivningslov

Läs mer

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: