Tillbyggnad

Att göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan.

 • bygga ut eller bygga till befintlig byggnad
 • bygga ovanpå befintlig byggnad
 • bygga ut byggnader utan väggar, exempelvis carport eller större skärmtak.

Det finns ett undantag från kravet på bygglov när du vill göra en tillbyggnad. Då handlar det om en så kallad attefallstillbyggnad för en- och tvåbostadshus. Det innebär att du kan göra en tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter utan att du behöver söka bygglov. Däremot behöver du fortfarande skicka in en anmälan och få startbesked.

Läs mer om attefallstillbyggnad

Dessa handlingar behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Nybyggnadskartan visas hur du får bygga på tomten. Där står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande.

Nybyggnadskartan behövs när det är en volymökning på huset eller komplementsbyggnad, såsom nybyggnad och tillbyggnad (förutom Attefall). På nybyggnadskartan ritar du in var på fastigheten du planerar att bygga, den blir då en situationsplan

Fasadritningar beskriver byggnadens utvändiga utseende från alla väderstreck som åtgärden berör. På fasadritningar ska exempelvis takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader.

Fasadritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller1:200
 • beskriva alla fasader som bygglovet gäller
 • ha både nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns utritade – om markhöjderna kommer att förändras
 • namnge de olika fasaderna, till exempel ”fasad mot syd”

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa rumsindelningen sett uppifrån.
 • ange varje rums storlek i kvadratmeter.
 • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av svårt serviice center att ta fram dem.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan.

Sektionsritningen ska:

 • vara i skala 1:100 eller 1:200.
 • visa konstruktionen.
 • visa grundläggningssättet.
 • visa rumshöjden.
 • visa bjälklagens placering.
 • visa takkonstruktionen.
 • måttsättas så att rumshöjderna och byggnadshöjden framgår.

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en konstruktionsbeskrivning. Exempel på konstruktionslösningar vi vill ha in är grundläggning, bärande stomme och takkonstruktion.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan .

För nästan all bebyggelse i Höganäs finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga. Du kan själv söka fram din detaljplan i en digital karta.

Ja, ta mig till detaljplanerna ->

På nybyggnadskartan ritar du in tänkt placering för det du vill göra, sett ovanifrån. Du måste ha en nybyggnadskarta från kommunen som underlag. Tänk på att den ska vara nog måttsatt från fastighetgränserna och eventuell befintlig byggnad

Beställ din nybyggnadskarta här -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv. Du behöver plan-, fasad-, sektions- och konstruktionsritning. Se ritningsexempel högre upp.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Om din tillbyggnad ska användas som bostadshus måste du anlita en kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb. Öppnas i nytt fönster.

Ska din tillbyggnad användas som bostad eller vara isolerad behöver du behöver ta fram en kontrollplan. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning. En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom. 

Jag vill läsa mer om kontrollplan -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu har du gjort allt du behöver för att kunna göra en ansökan, det gör du enklast via vår e-tjänst

Ja, ta mig till e-tjänst -> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: