Eldning utomhus

Att elda utomhus kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Under vissa omständigheter utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud i kommunen. Därför ska du alltid hålla koll på brandriskprognosen innan du tänder eld utomhus.

Aktuell brandriskprognos för Höganäs kommun

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarar för kommunens brandriskprognos. Prognosen uppdateras dagligen på rsnv.se.

Eldningsförbud - föreskrift

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Och Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet.

Elda säkert utomhus

Tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Var får jag elda?

För att få svar på var du får elda, kan du kontakta miljöavdelningen i din kommun. I vissa fall har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter. Reglerna kan skilja sig åt så det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Kontaktuppgifter Höganäs kommun (hoganas.se)

Brand i skog och mark - risker

Risken för gräs- eller skogsbrand är väderberoende. Om det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Vind och blåst påverkar också brandspridningen och gör att branden kan spridas snabbt. Under tidig vår är gräsbränder vanligt förekommande, ofta i anslutning till att snön har smält. Det beror på det torra fjolårsgräset som ligger kvar och som gör att bränder lätt kan blossa upp. Faran avtar snabbt när det nya gräset växer fram.

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

Vid planering av ett majbål ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

  • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
  • Vid placering av valborgsmässoeldar bör rökens påverkan minimeras för kringliggande byggnader och vägar.
  • Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75m rekommenderas.
  • Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
  • En person ska utses som ansvarar för att bevaka elden. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00.
  • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: