Oljesanering vid Viken

I augusti 2022 skedde ett mindre oljeutsläpp utanför kusten vid Viken. Här hittar du mer information om händelsen, vad Höganäs kommun gör och varför.

(English version below.)

Kort historik

Lördagen den 6 augusti 2022 inkom ett larm till räddningstjänsten om att olja hade flutit i land vid Viken. Miljökontoret och Kustbevakningen kontaktades. Senare under kvällen utgick ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) där det varnades för bad i Hittarp, Domsten, Viken, Lerberget och Höganäs.

Det visade sig så småningom att utsläppet inte var lika stort som man först befarade. Stranden i Viken sanerades relativt snabbt och kunde öppna igen efter några dagar.

Här berättar miljöchef Ulf Frick om händelsen:

Hur har kommunen agerat?

Vid ett utsläpp av olja delas insatsen in i en bekämpningsfas och en saneringsfas. Bekämpningsfasen är den akuta insatsen då oljan samlas upp. När oljan nått stranden och inte längre riskerar att sprida sig till nya områden börjar saneringsfasen.

I detta fall befinner vi oss i saneringsfasen, som förmodligen kommer att pågå under lång tid.

Höganäs kommun har löpande informerat i sina sociala kanaler och på hemsidan. I samband med att saneringen påbörjades sattes informationsskyltar upp längs med kusten runt Viken. Dessa skyltar hänvisar till denna sida.

En polisanmälan om miljöbrott har gjorts.

Vad händer nu?

Tyvärr är oljeutsläpp inte bara dåliga för djur, natur och miljö. De kan också vara väldigt svåra att få bukt med och kan finnas kvar och påverka under lång tid.

Även om ingen olja syns längs kusten för tillfället, kan den ha sjunkit till botten och sedan komma upp på stranden igen vid hårda vindar.

Praktisk erfarenhet vid oljeutsläpp har visat att det i vissa fall kan ta längre tid för naturen att återhämta sig om man exempelvis använder lösningsmedel eller i övrigt är hårdhänt vid saneringen, än om en naturlig nedbrytning får ske.

Olja som flyter upp på en sandstrand är oftast enklare att ta bort, än olja som har fastnat exempelvis på stenar eller i strandängar. Beroende på var oljan finns, behövs olika metoder. En sådan metod kan vara att låta oljan tas hand av naturen.

Kommunen kommer att behöva göra en bedömning från fall till fall om ny olja upptäcks. Vi kan därför inte garantera att precis all olja tas bort, då vårt övergripande mål är att inte göra mer skada än nytta när vi försöker få bort oljan.

Vi räknar med att bevaka kusten och situationen åtminstone fram till slutet av sommaren 2023.

Vad kan jag göra?

Om du upptäcker mindre mängder olja längs med kusten, kontakta Höganäs kommuns servicecenter på telefon 042-33 71 00 eller via mejl på kommunen@hoganas.se.

Om du upptäcker större mängder olja, som kan misstänkas komma från ett nytt oljeutsläpp, kontaktar du SOS Alarm på telefon 112.

Försök att ange så exakt position som möjligt. Om du har en smarttelefon med dig, kan du i de flesta kartappar (exempelvis Google Maps och Apple Kartor) dela din position med andra.

Rör inte oljan – och se till att inte något husdjur kommer i närheten.

Information in English

On August 6, 2022 a minor oil spill occured off the coast at Viken.

Since then, the beach have been cleaned up.

However, some clean-up is still taking place along the coast. Oil can also reappear, for example if the weather causes oil that has sunk to the seabed to wash up on land.

We therefore ask that you be observant when visiting the coast.

If you find any oil, please contact Höganäs municipality’s Service Center, through phone or e-mail: 042-33 71 00 or kommunen@hoganas.se.

Since a clean-up process can cause more harm than good, depending on how much oil there is and where the oil is situated, we cannot guarantee that all oil is taken care of. Experience from other oil spills have shown that sometimes it can be better to let natural processes work on it.

The muncipality will therefore have to make a case-by-case assessment on what to do if new oil is discovered.

We expect to monitor the coast and the situation at least until the end of summer 2023.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen