Strand- och kustskydd

I Höganäs kommun gäller strandskydd längs stora delar av kusten, samt längs vattendrag och sjöar.

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera. Hamnar är till stor del undantagna från strandskydd.

Mer information

Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strandkanten. På vissa platser är det utökat till 300 meter. Strandskyddet gäller både in mot land och ut i vattnet och inkluderar alltså även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • Bygga nya byggnader andra befintliga byggnader eller hur de används
  • Bygga andra anläggningar exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv väsentligt, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla

Strandskyddet är som ett tungt vägande och viktigt intresse. Du kan få dispens från strandskyddet om du har särskilda skäl.

Exempel på särskilda dispensskäl är:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat nyttjande, exempelvis om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Anläggningen måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Anläggningen behövs för att utvidga en pågående verksamhet.
  • Det finns ett starkt allmänt intresse för att anläggningen ska finnas.

Vill du ansöka om dispens?

Kontakta först kommunekolog Richard Åkesson. Det är sedan bygg- och miljönämnden som prövar om du kan få dispens. Om du får dispens ska denna först granskas av Länsstyrelsen.

Höganäs kommun prövar strandskydd som inte omfattas av andra skyddsbestämmelser i 7 kap. miljöbalken, det vill säga reservat, biotopskydd med flera.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: