Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Prästavägen i Viken kommer att stängas av helt under vecka 45 till vecka 47. Anledningen är att en gångtunnel under vägen av säkerhetsmässiga skäl måste bytas ut då den är gammal och inte uppfyller nuvarande krav. För att kunna utföra arbete måste vägen stängas av helt under dessa veckor.

Omledning kommer av praktiska skäl saknas. Trafik uppmanas att använda norra respektive södra infarten.

test

Arbetet med att anlägga ett nytt hundhägn i Jonstorp har påbörjats och kommer att pågå oktober ut. De grundläggande arbetena utförs nu i höst för att sedan plantera och sätta ut bänkar under våren. Hundhägnet kommer att ligga längs Revavägen öster om skolan.

Under hösten kommer arbetet med att rusta upp lekplatsen på Blossalyckan Öppnas i nytt fönster. i Arild.

Höganäs kommun kommer byta ut en vattenledning i Långarödsvägen mellan Pumpgatan och Rågångsgatan. Ledningsarbetet är planerat att påbörjas i vecka 36 och beräknas pågå under cirka 7 veckors tid. Tidplanen kan komma att ändras.

Boende i villorna som är i direkt anslutning till arbetsområdet kan prata med personalen på plats under dagtid så kan de var behjälpliga med att ta sig till och från sin fastighet. För att underlätta arbetet ber vi er dock att parkera fordon utanför arbetsområdet. In-/utfarten till flerfamiljshusen som vetter mot Långarödsvägen kommer vara avstängd under hela byggtiden, men in-/utfarten mot Allégatan kommer fortfarande kunna nyttjas som vanligt. Parkeringen till flerfamiljshusen kommer kunna användas som vanligt. Passerande biltrafik kommer att ledas om via Pumpgatan medan tung trafik vägleds med hjälp av skyltning.

Arbetet kommer påbörjas runt klockan 07.00 vardagar. Cirka klockan 16.00 kommer arbetsgropar täckas över och tillträde till fastigheten kommer då kunna ske som vanligt. Arbetsområdet är markerat på baksidan av detta meddelande.

Arbetet med vattenledningarna görs för att säkra upp den framtida vattenförsörjningen i området. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och tackar för er förståelse.

Har ni frågor angående projektet i sin helhet ska ni kontakta Douglas Hansson (042-33 71 77, douglas.hansson@hoganas.se) på Höganäs kommun.

Har ni praktiska frågor relaterande till arbetet utanför er fastighet ska ni kontakta arbetsledaren Per Abrahamsson på 042 -33 76 82.

test

Under vecka 22-27 samt vecka 34-44 kommer Höganäs kommun att byta ut vattenledningar i Brännerigatan. Både pga av tidigare vattenläckor, men också för att säkra kapacitet för framtiden. På del av sträckan kommer Höganäs Energi att samförlägga fjärrvärme. Störningar i framkomligheten kan förekomma samt störningar i vattenleveransen. Även Odengatan och Prins Carlsgatan kommer att påverkas.

På fastigheten mitt emot Tempo (gamla bensinstationen) pågår saneringsarbete och det beräknas vara klart innan årsskiftet.

Höganäs kommun håller just nu på med att bygga ut ett nytt område för industrimark uppe på Tjörröd, norr om Ärtan och Bönan, se kartbild nedan.

Vi anlägger vägar och bygger ut Vatten- och avlopp samt drar fram el och fiber. Vi sätter även upp nya belysningsstolpar. Entreprenör är NCC och jobbet förväntas vara klart i december i år.

test

Med start vecka 8 kommer kommunen att byta ut VA-ledningar i Långgatan mellan Allégatan och Nymbergs väg. När vägen återställs kommer det att anläggas en gång- och cykelväg på den norra sidan av vägen. Arbetet beräknas att vara klart under hösten 2023. Under arbetets gång kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet på gatan.

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet som ligger söder om småbåtshamnen i Höganäs. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen.

Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan.

Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter.

Läs mer på www.hoganas.se/kvickbryggan Öppnas i nytt fönster.

Höganäs kommun bygger nu ut ett exploateringsområde i Viken. Vi bygger ut vägar och lägger ner VA-ledningar med mera. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet.

Entreprenör är Jonab Anläggning AB

test
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: