Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Från onsdag den 27/10 – måndag den 2/11 kommer Strandgatan vid Skepparegatan att vara delvis avstängd för VA-arbeten. Det blir begränsad framkomlighet, om möjligt välj annan väg.

Storgatan stängs delvis av och får sämre framkomlighet nästa vecka för att förbereda inför julbelysningen som ska komma upp om några veckor. Arbetet utförs mellan 07.00 och 19.00 från 25 oktober till 27 oktober. Vid behov kan arbete också utföras 28 och 29 oktober.

Höganäs kommun startar idag med att byta ut dagvatten och vatten i norra delen av Lupingatan.
Det kommer vara mycket begränsad framkomlighet i Lupingatan. Korsningen Decauvillegatan/Långgatan kommer vara avstängd 4/10-8/10.
Arbetet kommer pågå under Oktober månad.

Från och med den 13/9 så kommer det att vara begränsad framkomlighet på Långarödsvägen. Vi kommer att höja upp fem stycken korsande gång- och cykelvägar för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Arbetet beräknas att ta cirka 6 veckor.

Nu startar sista etappen av Storgatans ombyggnad. Arbetet kommer att påbörjas i september och pågå till början av juni nästa år. Arbetet genomförs i flera delar för att det ska vara så lite störning som möjligt för trafik, besökare och boende.

Den 6 september stängs korsningen Storgatan-Köpmansgatan-Långarödsvägen för trafik. Samtidigt påbörjas ombyggnad av gång- och cykelväg på Kvickbadet. Framkomlighet för gående och cyklister finns, om än lite begränsad. Dessa etapper skall vara färdiga i slutet av november.

Vattenledningen med serviser kommer att bytas ut, vilket innebär att gatan delvis kommer att vara avstängd ner till Strandgatan under hela hösten.

Det går att köra mellan Storgatan på västra sidan och Köpmansgatan genom P-platsen vid höghuset. Det kommer även att gå att köra via Torggatan och Vasagatan till Köpmansgatan. Vasagatan är idag enkelriktad, men öppnas upp för dubbelriktad trafik under byggtiden. Läs mer

Arbetet med trottoarer fortsätter på Norra Månstorpsvägen. Första delen vid Långarödsvägen är klar.

Nästa del blir mellan Grangatan och Oxelvägen. Den påbörjas v 42 och pågår ca 4 veckor.

Därefter görs trottoarer mellan Oxelgatan och Fotbollsgatan. Där kommer även att anläggas ett övergångsställe med en avsmalning som ska dämpa trafiken.

Höganäs kommun bygger nu ut ett exploateringsområde i Viken. Vi bygger ut vägar och lägger ner VA-ledningar med mera. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet.

Entreprenör är Jonab Anläggning AB


test
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen