Fördjupad översiktsplan för Jonstorp 2045

En fördjupad översiktplan (FÖP) är ett komplement till kommunens översiktsplan. Syftet med en fördjupad översiktsplan för Jonstorp är att redovisa den övergripande utvecklingen av Jonstorp fram till år 2045 avseende bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Den fördjupade översiktsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas.

Aktuellt förslag

En FÖP ska vara vägledande för kommunens kommande arbete med detaljplaner och bygglov. En FÖP är alltså inte juridiskt bindande till skillnad från exempelvis en detaljplan.

Kommunen har nu tagit fram ett samrådsförslag för FÖP Jonstorp 2045. Detta samrådsförslag kan du se här nedan i en digital version eller som pdf.

Synpunkter

Samrådet pågår den 12 december 2022 till den 28 februari 2023. Under denna tid vill vi gärna få in dina synpunkter på förslaget. Lämna synpunkterna före samrådstidens slut skriftligen till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller via mejl till kommunen@hoganas.se. Vänligen uppge diarienummer KS/2020/231.

Så här ser processen ut

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan består av tre skeden: samråd, granskning och antagande.

Samrådet är det första tillfället där allmänheten och myndigheter kan lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer kommunen att sammanställa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse samt göra justeringar i förslaget efter de inkomna synpunkterna. Därefter går planen ut på granskning och allmänheten och myndigheter kan återigen ta del av förslaget och komma med synpunkter på det. Dessa sammanställs i ett granskningsutlåtande och de sista justeringarna i förslaget görs. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Samråd, utställning, antagande

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: