Översiktsplan 2035

Höganäs kommuns nya översiktsplan antogs 2019-10-31. Planen anger inriktningen för en långsiktig hållbar utveckling av den fysiska miljön i kommunen.

Översiktsplan 2035 beskriver hur kommunens mark och vatten ska användas för att skapa en hållbar utveckling i hela Höganäs kommun. Planen blickar fram mot 2035 med utblick till 2050, och visar hur kommunen vill utveckla och bevara det som finns idag. Den är inte juridiskt bindande, men vägleder kommunens beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Förslaget till ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 och vann laga kraft den 6 december 2019.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan.

En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Höganäs kommun. Planen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden samt den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot vägs inte in enskilda intressen.
Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen.

Översiktsplanen ska

  • Visa huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning.
  • Visa hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Fungera som ett stöd i arbetet med detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov.
  • Vara underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
  • Vara en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Översiktsplanen har en samordnande och övergripande roll för olika framtidsfrågor, där dialog spelar en viktig roll under processen. Planen ska vara vägledande vid kommunala och statliga myndigheters prövning av enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning. Det kan gälla detaljplaner, bygglov och andra tillståndsprövningar. Arbetet med översiktsplanen består av tre skeden: samråd, utställning och antagande.

Samråd, utställning, antagande


När ett förslag till ny översiktsplan har upprättats ska ett samråd hållas. Allmänheten, föreningar, myndigheter, grannkommuner och andra intressenter har då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna som inkommer under samrådstiden sammanställs i en så kallad samrådsredogörelse. Efter samrådet görs ändringar och kompletteringar utifrån de synpunkter som framkommit under samrådet.

I slutet på 2014/2015 ställdes förslaget för ÖP2035 ut på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.


När förslaget har bearbetats ska det ställas ut för offentlig granskning. Utställningen ska pågår' under minst två månader. Allmänheten, föreningar, myndigheter, grannkommuner och andra intressenter har då åter igen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

De inkomna synpunkterna under granskningsperioden 2016 för ÖP2035 sammanställdes och kommenterades i ett nytt granskningsutlåtande. Efter detta bearbetades, kompletterades planförslaget. Det ställdes ut igen på en ny utställning den 1 oktober till 7 december 2018. Under utställningen inhämtades åsikter om förslaget in på nytt. Föredrag om ÖP2035 hölls bland annat på Höganäs bibliotek, i Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, och Jonstorp.

Efter den senare utställningen gjordes enbart mindre justeringar i förslaget. Det reviderade förslaget lämnas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

En översiktsplan antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft tre veckor efter antagandet. När planen vunnit laga kraft gäller den som ett vägledande strategiskt beslutsunderlag för frågor som rör den fortsatta utvecklingen i en kommun.

Förslaget till ny översiktsplan för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 och vann laga kraft den 6 december 2019.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: