ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV ARILDS CENTRALA DEL (PARK)

Detaljplanens syfte är att genom ändring av detaljplaner ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmän platsmark i Arild.

SAMRÅDSTIDEN PÅGÅR 25 JULI – 28 AUGUSTI 2022

Bild över planområde inringat med rött.

Denna del av ändringen består av Detaljplan för del av centrala Arild, Höganäs kommun och omfattar endast fastigheten KRAPPERUP 14:162.

Farhult 26:70

Illustration tagen från Boveket, som visar planprocessen.

Ändringen av gällande detaljplan handläggs med begränsat planförfarande vilket innebär att granskningsskedet ersätts med ett underrättelseförfarande. Således; plansamråd – antagande – prövning – laga kraft (i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900).

Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen med namn och adress till Höganäs kommun. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda inom samrådstiden, det vill säga senast den 28 augusti 2022. Rätten att överklaga kan annars gå förlorad.

Diarenummer KS/2020/47

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen