Detaljplan för del av FJÄLASTORP 6:3 med flera

Avstyckning och skydd av kulturhistoriska värden samt bildning av naturreservat.

Röd ring visar ungefärligt planområde

Planförslaget har nu varit uppe i kommunfullmäktige för antagandeprövning. Kommunfullmäktige beslutade om att anta planen den 16 juni 2022. Möjligheten till att överklaga är tre veckor efter att protokollet justerades. Protokollet justerades den 27 juni 2022.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet är också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till fastigheten Fjälastorp 9:2.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen