Detaljplan för del av FJÄLASTORP 6:3 med flera

Avstyckning och skydd av kulturhistoriska värden samt bildning av naturreservat

Röd ring visar ungefärligt planområde

Detaljplanen har varit på granskning mellan 27 december 2021 och 23 januari 2022. Handlingarna hittar du under fliken granskningshandlingar nedan

Bild: Vart i processen detaljplanen är

Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet är också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till fastigheten Fjälastorp 9:2.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen