Detaljplan för del av FJÄLASTORP 6:3 och del av FJÄLASTORP 6:5

Avstyckning och skydd av kulturhistoriska värden

Detaljplanen var på samråd under sommaren 2021 och arbetas nu om inför granskning.

Syftet med planen är att möjliggöra en avstyckning och försäljning av marken kring den befintliga gårdsbebyggelsen samt säkerställa dess kulturhistoriska värden. Syftet är också att säkerställa naturvärdena för det framtida kommunala naturreservatet genom att ta bort samt flytta de byggrätter och gator som i gällande detaljplan inkräktar på det kommande naturreservatet. Syftet är också att möjliggöra övernattningsstugor för golfbanan, skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt möjliggöra en ändring av golfbanans och naturområdets gränser, så att de överensstämmer med verkligheten. Syftet är också att möjliggöra en mindre avstyckning och försäljning av kommunens mark till fastigheten Fjälastorp 9:2.

På grund av pandemin kan vi inte hålla ett samrådsmöte. Istället kan du se en film om samrådhandlingar här:

Diarenummer KS/2019/669

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen