Detaljplan för STUBBARP 6:32 m fl, i Arild

Nytt bostadsområde samt nödvändiga tekniska anläggningar

Detaljplanen har varit ute på granskning 2 hösten 2021.

Stubbarp 6:32

Planen förväntas bli antagen av kommunfullmäktige den 31 mars 2022.

Detaljplanens syfte är att uppföra friliggande bostäder inom del av fastigheten Stubbarp 6:32 m.fl. samt nödvändiga tekniska anläggningar. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till närmiljön för ett sammanhållet intryck.

Huvudidén med planförslaget är att etablera ett bostadsområde som i uttryck och formspråk ansluter till befintlig bebyggelse i Arild.

Antagandehandlingar finns längre ner på sidan. Där finns även granskningsutlåtande med alla yttranden som inkommit under, samråd, granskning och granskning 2.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2006/347.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen