Övertagande av huvudmannaskap för allmänna platser i Arild

Ändring av huvudmannaskap

Granskningen av planförslagt pågår mellan den 1 juni - 31 juli 2021.

Efter granskningstiden är slut kommer kommunen arbeta med de synpunkter som kom in under granskningen. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande. Utifrån synpunkterna upprättas sedan antagandehandlingar kan bli antagna i Bygg- och miljönämnden under hösten 2021.

Eventuella synpunkter måste vara kommunen tillhanda den 31 juli 2021.

Detaljplanens syfte är att genom ändring av detaljplaner ändra huvudmannaskapet från enskilt till kommunalt för allmän platsmark i Arild.

ETAPP 5 GÄLLANDE FÖLJANDE DETALJPLANER I ARILD:
Plankarta 1. 1284-P434 Stubbarp 7:14 m.fl.
Plankarta 2. 1284-P98/202 Arilds södra del
Plankarta 3. 1284-P170 Arilds centrala del
Plankarta 4. 1284-P171 Arilds västra del
Plankarta 5. 1284-P98/192 Flundrarp 1:145 m.fl., Rusthållaregården i Arild
Plankarta 6. 1284-P08/392 Flundrarp 4:189
Plankarta 7. 1284-P05/309 Arild östra
Plankarta 8. 12-BRU-1310 Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för området vid Nabben
Plankarta 9. 12-BRU-1410 Delar av Flundrarp 8:7 och 8:16
Plankarta 10. 12-BRU-1473 Flundrarp 8:70, 8:82, 8:83 och 8:84 vid Nabben
Plankarta 11. 12-BRU-1424 Flundrarp 8:22

Diarenummer KS/2020/47

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: