Stubbarp 6:32

Stubbarp 6:32

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av friliggande bostadsbebyggelse inom fastigheten Stubbarp 6:32 samt att säkra befintliga naturvärden och mark för fördröjningsmagasin för dagvatten.

Diarenummer KS/2006/347

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen