Detaljplan för FARHULT 26:70 mf.l. (Farhults by)

Ny detaljplan för småhus och hyreshus i Farhult

Samrådet varade mellan 17 oktober - 10 november 2022.

Arbetet med samrådsredogörelsen har påbörjas och kompletteringar behöver färdigställas innan granskningen. Först när planförslaget justerats är det dags för granskning, vilket innebär tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, huvudsakligen fribyggartomter men även ett mindre antal hyreslägenheter i ett tryggt och attraktivt bostadsområde. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig bebyggelse i Farhult samt anordna en park med lekplats.

Planförslaget innefattar:
• Cirka 38 friliggande villor
• Cirka 17 lägenheter fördelat på cirka fem friliggande flerbostadshus
• Gatustruktur
• Natur
• Park med lekplats

Diarienummer KS/2020/351

Farhult 26:70

Det tänkta planområdet längs Farhultsvägen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: