Detaljplan för FARHULT 26:70 mf.l. (Farhults by)

Ny detaljplan för småhus och hyreshus i Farhult

Samrådet varade mellan den 17 oktober - 10 november 2022.

Länsstyrelsen har begärt om förlängd svarstid till den 4 december 2022. Arbetet med samrådsredogörelsen har påbörjas men yttrandet från länstyrelsen behövs för att fördigställa samrådsredogörelsen.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, huvudsakligen fribyggartomter men även ett mindre antal hyreslägenheter i ett tryggt och attraktivt bostadsområde. Syftet med detaljplanen är också att få den nya bebyggelsen att samspela med befintlig bebyggelse i Farhult samt anordna en park med lekplats.

Planförslaget innefattar:
• Cirka 38 friliggande villor
• Cirka 17 lägenheter fördelat på cirka fem friliggande flerbostadshus
• Gatustruktur
• Natur
• Park med lekplats

Diarienummer KS/2020/351

Farhult 26:70

Det tänkta planområdet längs Farhultsvägen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: