Ändring av detaljplan för del av kv. Mars, Bruksskolan m.m, i Höganäs

Säkring av Bruksskolans verksamhet

Ändring av detaljplan för kvarteret Mars, Bruksskolan m.m förväntas bli antagen i Kommunfullmäktige den 28 november.

Vy över detaljplaneprocessen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggrätt samt ändra och ta bort planbestämmelser som saknar lagstöd. Ändringarna ska säkra skolverksamhetens långsiktiga behov. Därutöver kommer en remsa att säkras och planläggas till en framtida gång- och cykelväg längs med fastighetens östra sida.

Diarenummer KS/2020/616

Mars 17

Flygfoto över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen